Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe Klub darcov 2023-2024

1632x
31. August 2023
Klub darcov 2023/2024 
Minuloročné vyhodnocovanie projektov darcami KNBJ v Kaviarni Tvoj Deň 
 
Komunitná nadácia Bardejov za finančnej spoluúčasti Bardterm, s.r.o. a Mesta Bardejov vyhlasuje Grantový program Klub darcov 2023/2024.
 
Cieľom programu je podpora občianskych aktivít, ktoré:
- prispejú k zveľadeniu otvorených i vnútorných priestorov slúžiacich pre verejnosť na ich aktívne užívanie,
- napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských / susedských vzťahov v rôznych častiach mesta,
- invenčným spôsobom napomôžu aktívnemu tráveniu voľného času rôznych skupín obyvateľov mesta,
- prispejú k posilneniu miestnej demokracie.
 
Podpora jedného projektu je obmedzená maximálnou finančnou čiastkou 700 €. Finančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z požadovanej, resp. zo schválenej čiastky rozpočtu projektu.
 
Udelenie grantu je podmienené osobnou konzultáciou s pracovníkom KNBJ.
 
 
Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ: 2. október 2023 o 16:00 hod.
 
Trvanie jednotlivých projektov: max. 10 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. Najskôr od 16. októbra 2023 do max. 31. augusta 2024.
 
PREDKLADATEĽOM PROJEKTU MOŽU BYŤ:
- občania alebo neformálne skupiny občanov,
- mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia a pod.
- inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (školy, špeciálne základné školy, špeciálne internátne školy, osvetové strediská atď.), - cirkevné inštitúcie.
Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.
 
GRANTY SÚ URČENÉ NA:
- krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,
- jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich v lokalite mesta alebo jeho bezprostrednej blízkosti, ktorých výsledok bude pre komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska.
 
 
GRANTY NIE SÚ URČENÉ NA:
- honorár pre koordinátorov projektu,
- spätné financovanie projektov,
- individuálne výskumné pobyty, štipendiá,
- kapitálové vklady,
- prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch, a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.
 
KRITÉRIOM udelenia grantu je:
1. miera prínosu aktivity pre mesto Bardejov a jej obyvateľov,
2. konzultácia s pracovníkom KNBJ,
3. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
4. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu,
5. vlastná prezentácia projektu pred hodnotiacou komisiou.
 
Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk. Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – po dohode cez tel.: 0907 972 763, alebo e-mail: knbj@bardejov.sk.
(13:35, Mgr.art. V. Pachová,  správkyňa KNBJ)
Diskusia
Pridať komentár