Podmienky používania

Táto internetová stránka má výlučne informatívny charakter. Početné špecifické lokálne dôvody, najmä však vyvíjajúca sa povaha práva, zmeny právnych predpisov, naše informačné zdroje, ako aj elektronická komunikácia, môžu zapríčiniť oneskorenie, opomenutie, prípadne iné nepresnosti v uvádzaných informáciách. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že v prípade, že uvedené informácie, budú slúžiť ako základ Vášho konania, strpenia, opomenutia alebo iného jednania, zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nenesú zodpovednosť a garanciu za výsledky dosiahnuté priamym použitím týchto informácií. Táto internetová stránka obsahuje údaje bez záruk úplnosti, presnosti, aktuálnosti, bez výsledkov dosiahnutých ich použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nebudú za žiadnych okolností zodpovední žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok. Iné internetové stránky, prevádzkované tretími stranami, ktoré sú v prepojení s touto web stránkou, nepodliehajú kontrole jej zriaďovateľov a prevádzkovateľov. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia nevydávajú záväzné vyjadrenia ohľadom exaktnosti uvedených informácií. Informácie na tejto internetovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku. Zverejnenie informácií v súlade s § 3a ods. 3 z. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:  Obchodné meno prevádzkovateľa: AHOJ MEDIA s.r.o., web vydavateľa: www.ahoj.tv, sídlo spoločnosti: Slovenská 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 53092503, spoločnosť zapísaná v ORSR, vl. číslo 40352/P. Inzercia: inzerciu poskytuje vydavateľ. Cenová ponuka na vyžiadanie. Kontakt: redakcia@ahoj.tv, reklama@ahoj.tv.

Zodpovednosť za obsah inzercie: 

Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a zbavuje vydavateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť vydavateľovi prípadnú škodu, ktorá vydavateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá vydavateľ za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

Práva vydavateľa:

Vydavateľ si vyhradzuje právo realizáciu reklamy odmietnuť aj po potvrdení objednávky najmä, ak: reklamný nosič nie je v súlade s Technickými požiadavkami, reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok, reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom vydavateľa, cena za reklamu je nižšia ako minimálna výška objednávky, objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve vydavateľa. V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich vydavateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

Vydavateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu z nasledovných dôvodov: technické prerušenie prevádzky, vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy, omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní, rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, je v rozpore s technickými požiadavkami. V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam vydavateľa alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre, vráti vydavateľ objednávku objednávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia: zverejnenie reklamy odmietnuť. Vydavateľ má nárok na náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané, objednanú objednávateľom zverejniť, pričom vydavateľ nezodpovedá za možné chyby reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných reklamných podkladov. V prípade, ak všetky reklamné podklady nebudú dodané v požadovanom časovom predstihu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, vydavateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke. Platnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok tým nie je dotknutá. Inzercia, ktorá sa týka médií, a to predovšetkým konkurenčných, alebo má charakter propagovania iných médií, resp. ide o politickú inzerciu vo forme bežnej inzercie alebo vo forme vkladanej inzercie, môže byť uverejnená až po odsúhlasení. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť takúto inzerciu. Objednávateľ aj vydavateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, získaných v rámci spolupráce voči tretím osobám. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov. Vydavateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné podmienky sú platné od 1.11.2021.