PSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov škôl

1465x
21. November 2023
Výberové konanie
 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v zmysle § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove,
Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10 v Prešove
 
Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy budú realizovať rady školy. V prípade súhlasu predsedu samosprávneho kraja s návrhom rady bude riaditeľ vymenovaný do funkcie od 1. januára 2024.
 
Kvalifikačné predpoklady
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie I. atestácie, resp. jej náhrady,
- minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.
 
Iné požiadavky
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- organizačné schopnosti,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka a
- aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.
 
Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- osobný dotazník,
- profesijný životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie, resp. jej náhrady,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa § 16 ods. (2) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Uzávierka prihlášok je 29. novembra 2023
 
Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja Odbor školstva Námestie mieru č. 2 080 01 Prešov v obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Výberové konanie + názov a sídlo školy“. (Termín uzávierky žiadosti o účasť vo výberovom konaní sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 12:00 hod. do podateľne Úradu PSK alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené).
 
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený písomne predsedom rady školy.
PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda
Diskusia
Pridať komentár