Tlačová správa poslaneckého klubu KDH pri mestskom zastupiteľstve v Bardejove k 12. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Bardejove

3925x
26. Január 2024
Vyjadrenie klubu k bodom programu
Ilustračná fotografia 
 
Voľba riaditeľa Bardejovskej televíznej spoločnosti
 
Na začiatku rokovania sme predložili návrh pána poslanca Šimca na vylúčenie bodu týkajúceho sa voľby riaditeľa Bardejovskej Televíznej Spoločnosti. Naším zámerom bolo nájsť pokojné riešenie tejto záležitosti. Už v roku 2022 sme upozornili na nehospodárne vedenie spoločnosti, čo sa prejavilo znížením rozpočtu. Po výpovedi vtedajšieho riaditeľa pána Baláža, ktorý neaplikoval žiadne ozdravné opatrenia viac ako polrok, sme na neefektívnosť a neriešenie situácie upozorňovali na kultúrnych komisiách, avšak žiadne zmeny nenastali.
 
Po vyčerpaní zdrojov mesto dofinancovalo televíziu a vymenovalo dočasného riaditeľa. Snaha o nomináciu vhodných kandidátov bola zamietnutá, a tak sme primátora vyzvali, aby sám predstavil viacerých kandidátov. Náš návrh na stiahnutie bodu hlasovania o jedinom kandidátovi nezískal podporu.
 
Vo verejnom vystúpení sme zdôraznili potrebu vypočutia viacerých kandidátov na post riaditeľa z dôvodu stransparentnenia a zvýšenia dôveryhodnosti tejto televízie. Voľba jediného kandidáta na riaditeľa skončila neúspešne.
 
 
Do konca februára je nevyhnutné nového riaditeľa vymenovať, aby Bardejovská Televízna Spoločnosť nezanikla. Naša snaha o riešenie tejto problematiky a zefektívnenie prevádzky s ročným rozpočtom približne 250 000€ trvá od roku 2022. Riešenie malo prísť oveľa skôr.
 
Pozývame Valné zhromaždenie, aby sa k tejto záležitosti postavilo zodpovednejšie a umožnilo priestor pre viac kandidátov a verejné vypočutie. Klub KDH sa bude naďalej usilovať o atraktívnu, silnú a rozumnú Bardejovskú Televíziu pre občanov aj do budúcnosti. Rok 2024 nám prinesie 30. výročie tejto televíznej spoločnosti, a je na čase nájsť vhodné vedenie pre ďalšie roky.
 
Rozpočet mesta na rok 2024
 
V snahe o optimalizáciu rozpočtu mesta sme, ako klub KDH, predložili návrhy na zmeny rozpočtu. Poslanec Boruv úspešne presadil presun menších finančných zdrojov pre mestské časti. Poslanec Maník navrhol znížiť reprezentačné výdavky Mestského úradu v Bardejove z 33 000 € na 20 000 € a zároveň navýšiť dotáciu externým subjektom v sociálnej oblasti z 9 200 € na 22 200 €. Táto dotácia na sociálnu oblasť slúži na pomoc a podporu seniorom, osobám s ŤZP a rodinám v núdzi. Tento návrh nakoniec nebol schválený, lebo nemal dostatočnú podporu mimo Klubu KDH.
 
V rámci pozmeňujúcich návrhov rozpočtu sme boli aktívnymi účastníkmi. Vyjadrujeme vďaku za dodatočnú zmenu rozpočtu, ktorú predkladateľ (Mesto) realizoval, konkrétne navýšenie podpory Komunitnej nadácie Bardejov o 10 000 €.
 
Cieľom našich návrhov bolo dosiahnuť vyvážené a efektívne riešenia v prospech mesta a jeho obyvateľov.
 
Zmena územného plánu
 
Mesto Bardejov podniká ďalší dôležitý krok vo svojom rozvoji. Na základe schválenia zastupiteľstva sa začína proces obstarávania zmeny územného plánu pod číslom 42. Tento krok je výsledkom svedomitej práce Komisie Výstavby a územného rozvoja mesta a jeho časti, ktorá detailne prerokovala všetky územia a podklady.
 
 
Predseda komisie, Dominik Fotta, odporučil schválenie navrhovaného bodu v plnom znení, čo sme s radosťou podporili. Týmto krokom vyjadrujeme našu dôveru v proces plánovania a rozvoja mesta Bardejov. Veríme, že zmena územného plánu bude prínosom pre všetkých obyvateľov a prispeje k ďalšiemu prosperujúcemu rozvoju nášho mesta. Očakávame pozitívne výsledky a budeme pozorne sledovať ďalší priebeh tohto dôležitého projektu.
 
Nenávratné finančné prostriedky
 
Zdôrazňujeme vzťah klubu k trvalo udržateľnému rozvoju a investíciám do energetickej efektívnosti. Podporili sme schválenie príprav a predloženia žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na zlepšenie energetickej efektívnosti. (zateplenie, fotovoltaika, rekuperácia, vykurovanie atď.), kde je možnosť získať 100% financie pre objekty malej telocvične pri športovej hale, telocvičňa pri ZŠ Komenského, telocvičňa pri ZŠ Pod Vinbargom, telocvičňa pri ZŠ pod Papierňou a pre Kino Žriedlo.
 
Podporili sme aj vstup do projektu multifunkčného ihriska v Dlhej Lúke na futbalovom štadióne v hodnote 200 000 €.
 
Veríme, že tieto projekty nielen zvýšia energetickú efektívnosť, ale aj prinesú pridanú hodnotu pre obyvateľov mesta a jeho okolia. Sme odhodlaní investovať do udržateľných riešení a posilňovať kvalitu života v našom meste.
 
Pracujeme na tom, aby naše kroky priniesli výrazné zlepšenia a zvýšili pohodlie obyvateľov. Ďakujeme za dôveru a spoluprácu. Klub KDH je odhodlaný prinášať inovácie a udržateľné riešenia pre dobro všetkých obyvateľov Bardejova.
Poslanecký klub KDH pri mestskom zastupiteľstve v Bardejove
(21:33, TS) 
Diskusia
Pridať komentár