Prešovská univerzita nadväzuje spoluprácu s IPčkom. Zámerom je rozšíriť spôsob podpory študentom v oblasti duševného zdravia

1588x
21. Marec 2024
Prešovská univerzita a O.Z. IPčko podpísali memorandum o spolupráci
 
 Stala prvou univerzitou na Slovensku, ktorá s IPčkom nadviazala tento typ spolupráce (Zdroj: UNIPO)
 
Spolupráca pri odborných konzultáciách či podporných aktivitách pre študentov a študentky je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya a Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko.
 
Prešovská univerzita sa tak stala prvou univerzitou na Slovensku, ktorá s IPčkom nadviazala tento typ spolupráce. IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc. Jeho cieľom je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu.
 
Pri plnení tohto cieľa využíva a prepája najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Medzi inštitúcie, s ktorými dané občianske združenie zintenzívnilo svoju spoluprácu sa ako prvá univerzita na Slovensku zaradila Prešovská univerzita.
 
 Mladí ľudia potrebujú pomoc, podporu a bezpečný priestor (Zdroj: UNIPO)
 
„Som rád, že naša univerzita nadväzuje spoluprácu s občianskym združením IPčko s cieľom rozšíriť spôsob podpory našim študentom a študentkám v oblasti duševného zdravia,“ uviedol pri podpise memoranda Peter Kónya, rektor PU.
 
„Na našich psychológov a psychologičky v Prešove sa obrátilo už v minulom roku so žiadosťou o pomoc 326 študentov a študentiek, ktorí najčastejšie hovorili o témach osamelosti, tlaku na výkon, úzkosti, sebapoškodzovania, neprijatí, nízkom sebavedomí, depresii a myšlienkach na ukončenie života, ako aj o pocite strachu a obavách spojených s témou bezpečnosti v školskom prostredí. Mladí ľudia potrebujú pomoc, podporu a bezpečný priestor, v ktorom bez obáv zo stigmy môžu hovoriť o všetkom, čo potrebujú a prežívajú. Potrebujú vidieť, že aj univerzite na nich záleží, že systém okolo nich funguje a robí kroky smerujúce k ich podpore a vytváraniu pocitu bezpečia,“ zdôraznil na stretnutí riaditeľ IPčka Marek Madro.
 
 Poradenstvo je poskytované pri rôznych osobných, vzťahových a študijných problémoch (Zdroj: UNIPO)
 
Hlavným podnetom na vznik memoranda bolo podľa jeho slov to, že univerzitní študenti a študentky zo Slovenska, Ukrajiny a Ruska využívajú anonymné, bezplatné a dostupné psychologické služby poskytované v centre krízovej intervencie Káčko Prešov, ktoré je projektom IPčka.
 
„Téma duševného zdravia je mimoriadne aktuálna a dopady náročných situácií, ktoré ako jednotlivci aj spoločnosť prežívame, si vyberajú svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu duševného zdravia študentov a študentiek. Pomoc a podporu pri riešení náročných situácií potrebujú nie len oni, ale aj vyučujúci, ktorí sú každodennom kontakte s mladými ľuďmi,“ doplnil Madro.
 
V súlade so zámermi rozvoja univerzity a IPčka sa budú obe strany memoranda na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia usilovať svoju činnosť realizovať najmä v oblasti podporných aktivít pre študentov, projektov a grantovej spolupráce, podpory spolupráce s odborníkmi, ale aj v oblasti spoločnej organizácie podujatí.
 
Dôležité budú taktiež vzájomné odborné konzultácie či výmena informácií medzi univerzitou a IPčkom s cieľom sledovať aktuálne potreby a následne tomu prispôsobovať svoje služby. Prešovská univerzita poskytuje psychologické poradenstvo svojim študentom a študentkám aj priamo na univerzite, a to prostredníctvom pracoviska psychologického poradenstva pri Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty PU.
 
 Hlavným podnetom na vznik bolo, že študenti využívajú dostupné psychologické služby (Zdroj: UNIPO)
 
Poradenstvo je poskytované pri rôznych osobných, vzťahových a študijných problémoch. Najčastejšie sú to problémy v komunikácii, nízka sebadôvera, pocity menejcennosti, strach a úzkosť zo skúšok, problémy v štúdiu, či rodinné a partnerské komplikácie. S cieľom podporovať duševné zdravie sa univerzita popri vzdelávaní snaží vytvárať možnosti a priestor pre organizované i individuálne športové a kultúrne vyžitie svojich študentov.
 
Študenti sa môžu socializovať vo viacerých športových kluboch a umeleckých telesách, ale zároveň môžu využívať športoviská, telocvične, plaváreň podľa svojho záujmu a dostupnosti priestorov. Univerzita taktiež pravidelne organizuje koncerty, besedy, autorské čítania, umelecké výstavy, ktoré sú určené celej akademickej obci. Priamo v priestoroch univerzity sú realizované aj omše, ktoré sú dôležitou súčasťou života viacerých študentov.
(8:45, red.) 
Diskusia
Pridať komentár