Prešovský samosprávny kraj ma zámer vybudovať cestárske recyklačné centrum

1309x
19. Apríl 2024
Recyklačné centrum stavebného odpadu z ciest by mohlo byť realitou
  Cieľom má byť opätovné využitie (Zdroj: PSK)
 
Zámerom kraja je vybudovať cestárske recyklačné centrum. Slúžiť má na opätovné použitie vybúraného stavebného odpadu z ciest. Ročne by ho pritom spracovalo až viac ako 100-tisíc ton.
 
Krajskí poslanci ideu vybudovania centra odobrili na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK), nasledovať má obstaranie projektovej dokumentácie. Výstavba recyklačného centra by mala zhltnúť 3,9 milióna eur. Správa a údržba ciest PSK by mohla mať vlastné recyklačné centrum. Jeho cieľom má byť opätovné využitie a recyklácia stavebného odpadu v rámci správy, údržby a obnovy ciest. Zároveň má riešiť súčasný nevyhovujúci a neefektívny stav s uskladňovaním nepoužiteľných materiálov a s nedostatočným priestorovým usporiadaním.
 
Investičnú akciu financovať z vlastných zdrojov 
 
Krajskí poslanci schválili ideový zámer za 3,87 mil. eur na svojom aprílovom zasadnutí. PSK chce investičnú akciu financovať z vlastných zdrojov, resp. cez Program Slovensko. V rámci cestných akcií a investičnej výstavby či modernizácii ciest predstavuje tvorba vybúraných materiálov významné položky finančného aj priestorového objemu. Recyklačné centrum preto má svoje opodstatnenie.
 
 
Jeho benefity sú zrejmé tak v oblasti udržateľnosti používaných materiálov, ochrany životného prostredia, ale aj pri eliminácii zaťaženia na jestvujúce okolie. Ďalšou výhodou je znižovanie finančných nákladov na výstavbu, uskladnenie odpadov a ich samotné presuny. Predmetom schváleného zámeru je konkrétne komplexná príprava dokumentácií vrátane povolení pre výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových dvorov SÚC PSK. Počíta aj s dodaním a sfunkčnením strojno-mechanizačného zariadenia určeného na recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu.
 
Zhodnotené materiály sa použijú do určitých častí novobudovaných konštrukcií
 
Recyklačné centrum uvažuje ročne so spracovaním viac ako 100 000 ton vybúraných materiálov z realizovaných investičných akcií. Zhodnotené materiály nájdu použitie v samotnej údržbe na cestnej sieti PSK. Presnejšie sa predpokladá ich využitie do určitých častí novobudovaných konštrukcií cestného telesa, pri budovaní spevnených krajníc, realizácii zásypov, spevnení svahov aj pri budovaní a oprave účelových komunikácií.
 
Po úspešnom zrealizovaní všetkých potrebných procesných úkonov od obstarania projektovej dokumentácie po verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby počíta kraj so začatím výstavby recyklačného centra na jar 2025 a jej ukončením v novembri toho istého roku.
(10:00, red.) 
Diskusia
Pridať komentár