Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorí nové laboratórium

1418x
24. Apríl 2024
Nové laboratórium VUCAP na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 Vďaka nemu bude možné podporovať základný výskum v oblasti analýzy dát a aplikácii umelej inteligencie
(Zdroj: Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach)
 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie nového laboratória VUCAP – Vissim & UPJS Colaborative Analytics Platform, ktoré bude oficiálne uvedené do prevádzky 25. apríla 2024 o 11. hodine na Jesennej 5 v Košiciach.
 
Program
 
Program začne podpisom zmluvy medzi spoločnosťou Vissim, za ktorú sa stretnutia zúčastní Max Semenov, Chief Technology Officer at Vissim – a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach zastúpenou dekanom fakulty doc. RNDr. Romanom Sotákom, PhD., nasledovať bude odhalenie tabule a pokračovať bude predstavením cieľov spoločného laboratória.   
 
Pozvaní hostia
 
Ing. Juraj Girman, viceprezident Telekom IT, predseda správnej rady Košice IT Valley a člen správnej rady UPJŠ, Marián Kušnír, globálny riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Vissim (Global R&D Director at Vissim), Ivan Radvák, vedúci košickej pobočky (Head of R&D Center at Vissim), doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy na PF UPJŠ, doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD., člen Rady Ústavu informatiky PF UPJŠ.
 
„Vítame každú spoluprácu s praxou. V tomto prípade vytvárame podmienky pre našich zamestnancov a študentov na zapojenie sa do riešenia praktických problémov v oblasti pôsobenia spoločnosti Vissim. Okrem dátových zdrojov a odbornej spolupráce spoločnosť Vissim avizovala dodanie technologického vybavenia, ktoré bude slúžiť na kreatívne projekty určené pre študentov stredných a vysokých škôl,“ informoval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  
 
 Spolupráca oboch zúčastnených strán bola inštitucionalizovaná vznikom spoločného výskumného laboratória
 (Zdroj: Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach)
 
Vznik laboratória
 
Vznik laboratória nadväzuje na uzatvorené Memorandum o porozumení medzi košickou UPJŠ a spoločnosťou Vissim, s. r. o., ktoré bolo uzatvorené 3. októbra 2023 na pôde UPJŠ za prítomnosti rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a prodekana pre rozvoj a riadenie kvality na PF UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.
 
Vďaka novootvorenému laboratóriu VUCAP bude možné podporovať základný výskum v oblasti analýzy dát a aplikácii umelej inteligencie, realizovať aplikovaný výskum a transfer výsledkov výskumu do praxe, etablovať spoločné aktivity v medzinárodnom prostredí, zapájať sa do aktivít inovačného ekosystému v košickom regióne či podporovať rozvoj študijných programov fakulty prostredníctvom zapájania študentov do kreatívnych projektov.
 
Zo spoločnosti Vissim univerzitu navštívili Bjørnar Aas, Chief Product Officer at Vissim, Marián Kušnír, globálny riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Vissim (Global R&D Director at Vissim) a Ivan Radvák, vedúci košickej pobočky (Head of R&D Center at Vissim).
 
Uzavreté Memorandum o porozumení zahŕňa ciele ako tvorba efektívnej a udržateľnej platformy pre spoluprácu v oblasti dátovej analýzy a matematickej optimalizácie, personálne zabezpečovanie študijného programu analýza dát a umelá inteligencia a jeho propagácia. Spolupráca oboch zúčastnených strán bola inštitucionalizovaná vznikom spoločného výskumného laboratória.
(10:20, red.)
Diskusia
Pridať komentár