Od nového školského roka aj logopedická trieda

111x
29. Jún 2016

 * Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 1/2016

Prípravný ročník pre deti s problémami reči

Ján Lazor, riaditeľ školy.jpg

Ján Lazor, riaditeľ školy

 

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou 1 patrí v Bardejove medzi školy mladšie, svoje brány otvorila v roku 1982 presťahovaním časti bývalej II. ZDŠ. V tomto období mladé sídlisko potrebovalo školu vzhľadom na veľký počet mladých rodín s deťmi. V roku 2008 sa základná škola spojila s materskou školou a v školskom roku 2010/2011 odštartovala rekonštrukcia školy. 

„V súčasnosti máme na škole 220 žiakov, čo je mierny nárast. Demografická krivka dlhodobo  klesá a tak je problém udržať počty žiakov v školách. Sídlisko Družba je zastabilizované, škola si získala dôveru rodičov nášho školského obvodu a preto nám počet žiakov mierne narastá. ZŠ má desať tried a MŠ má tri oddelenia. Vďaka projektu škola získala financie na rekonštrukciu priestorov, zateplenie, plastové okná, strechu. Pri škole sa vybudovalo aj multifunkčné ihrisko. Škola je plne vybavená, má moderné triedy a odborné učebne. V tomto roku nás ešte čaká rekonštrukcia palubovky v telocvični, ktorá je najväčšia pri základných školách v meste,“ uviedol riaditeľ školy Ján Lazor.

 

Elektronická triedna kniha

Od nového školského roka bude na škole tzv. Logopedická trieda – prípravný ročník pre deti s problémami reči. „Mala by to byť alternatíva k odkladu povinnej školskej dochádzky. Určená bude pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, teda pre deti s narušeným vývinom reči, pre deti s diagnózou vývinová dysfázia, pre deti s dysláliou (zlá výslovnosť hlások), alebo s inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti.

Doteraz mali rodičia možnosť dať takýmto deťom buď odklad povinnej školskej dochádzky, deti potom absolvovali predškolskú prípravu ešte 1 rok v bežných podmienkach materskej školy, alebo ich rodičia aj napriek doporučeniu odkladu povinnej školskej dochádzky dali do 1. ročníka ZŠ - vystavili ich tak riziku pociťovania nadmernej záťaže a školského neúspechu s negatívnym dopadom na psychosociálny vývin,“ ozrejmil J. Lazor a pokračoval: „Naša škola ako jediná v meste, a možno aj v okrese, má zriadenú elektronickú triednu knihu, čiže bezpapierovú formu vedenia triednej dokumentácie, čo skvalitnilo aj komunikáciu medzi rodičmi a školou.

 

Dôraz na anglický jazyk

Naši piataci majú rozšírenú výučbu angličtiny o predmet Konverzácia v anglickom jazyku, ktorý je neklasifikovaný a na ňom sa uplatňuje moderná CLIL metóda vyučovania cudzieho jazyka. Presnejšie na tejto hodine sa prepájajú témy iných predmetov do komunikácie v anglickom jazyku a tak sa žiaci pripravujú na reálne rozprávanie v danom jazyku a zároveň si opakujú a učia sa témy z iných predmetov ako biológia, geografia či matematika.“

Podľa riaditeľa sa škola môže popýšiť aj CVČ s množstvom krúžkov vrátane modernej gymnastiky, stolného tenisu, džuda či mažoretiek.

(17:55, red)

 

Všetky podujatia na jednom mieste

http://ahoj.tv/kalendar/mesiac/06/2016/

 

Darius Zdziebko Photography

 http://ahoj.tv/firmy/detail/darius_zdziebko_photography.html

Janka a Radim  (81).jpg

Diskusia
Pridať komentár