Hlavný architekt mesta Bardejov na obzore?

253x
06. Júl 2016

Verím, že začatá diskusia prinesie ďalšie pozitívne výsledky

13417591_1260483743994008_588621959419719309_n.jpg

Téma hlavného architekta sa posúva ďalej

 

Pri sledovaní záznamu z posledného Mestského zastupiteľstva v Bardejove som s potešením zistil, že téma hlavného architekta mesta už nie je len častou a donekonečna sa opakujúcou témou diskusií v kruhoch odbornej verejnosti v meste. Diskusia k tejto téme sa právom preniesla aj na zastupiteľstvo a naznačila, že absenciou funkcie hlavného architekta v orgánoch samosprávy sa začala vážnejšie zaoberať aj samotná samospráva.  Podľa vyjadrenia viceprimátora mesta Bardejov  RNDr. Vladimíra Savčinského  "v Bardejove niečo podobné chýba".

Rád by som sa poďakoval pánovi  Ing. Jozefovi Andrejuvovi, predsedovi Komisie výstavby a územného rozvoja mesta, že túto tému dal do pozornosti svojim kolegom poslancom. Otvorili sa dvere tak potrebnej diskusii aj na pôde Metského zastupiteľstva, na ktorej konci by malo byť riešenie. Toto riešenie umožní  nášmu mestu čerpať z výhod prípadnej funkcie Hlavného architekta mesta vykonávanej architektom alebo urbanistom.

Práve vďaka angažovaniu sa viceprimátora Savčinského  sa táto téma posunula a posúva ďalej. V auguste 2015 sa uskutočnila pod jeho záštitou lokálna konferencia  venovaná tejto téme.  Následne prebehlo stretnutie dvoch poverených členov ustanoveného Cechu Architektov Bardejova s primátorom mesta Bardejov MUDr. Borisom Hanuščakom a viceprimátorom RNDr. Vladimírom Savčinským. Výsledkom tohto stretnutia bola delegácia zástupcu miestnej komunity architektov do komisie výstavby a územného rozvoja mesta a komisie na posudzovanie architektonických štúdii spracovaných k revitalizácii rieky Topľa.

Predchádzajúce aktivity a diskusný príspevok viceprimátora mesta, ktorý odznel na zasadnutí mestského zastupiteľstva, naznačil odhodlanie samosprávy zapojiť odbornú verejnosť do procesu rozhodovania o územnej správe mesta, ako aj ochotu zaoberať sa integráciou funkcie hlavného architekta mesta do svojich štruktúr. V diskusnom príspevku však zazneli aj vyjadrenia, ktoré poukázali na nie celkom dobré pochopenie funkcie hlavného architekta mesta a výhod, ktoré môže zriadenie tejto funkcie mestu ponúknuť. V rámci diskusie k tejto téme ponúkam zopár myšlienok a reakciu na úvahy, ktoré zazneli.

 

Pri menších mestách je problém nájsť náplň práce pre Hlavného architekta mesta

Dovolím si výrazne oponovať tomuto tvrdeniu. Naznačuje nepochopenie úlohy Hlavného architekta mesta ako takéto. V meste, ktoré je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a v meste, kde sa na takmer každom zastupiteľstve pravidelne mení alebo doplňuje územný plán nie je toto tvrdenie opodstatnené.

Bardejov v posledných rokoch, aj vďaka schopnosti mesta získavať financie z Európskych fondov, zažíva významné stavebné aktivity. Mesto je tiež pravidelným zadávateľom množstva architektonických a urbanistických štúdii, ktoré potrebujú mať zadefinované jasné ciele a priority riešenia. Tieto štúdie je potrebné vyhodnocovať a dávať doporučenia. Nehovoriac o tom, že niektoré z týchto štúdii by mohol robiť priamo Hlavný architekt mesta. To, že mesto nemá funkciu hlavného architekta neznamená,  že sa táto funkcia nevykonáva.

Rozhodnutia o území a o tom, ako sa mesto bude rozvíjať sa robia pravidelne a nezávisle na tom, či ich robí architekt alebo nie, či funkcia Hlavného architekta existuje alebo absentuje a v neposlednom rade, či sa tieto rozhodnutia robia koncepčne alebo vo forme jednorázových rozhodnutí. Pri absencii architekta tieto rozhodnutia robí vedenie mesta a to buď kolektívne alebo individuálne (primátor, prednosta, vedúci oddelení, mestská rada, zastupiteľstvo).

V reálom živote to znamená, že nemáme hlavného architekta, ale väčší počet ne-architektov, ktorí robia rozhodnutia o území za architektov bez zosobnenej zodpovednosti a bez patričného odborného vzdelania.

V žiadnom prípade nechcem spochybňovať zodpovednosť volených zástupcov za územné spravovanie mesta. Je to ich zodpovednosť a právomoc prameniaca zo zákona. Povedzme si však otvorene, ustanovenie funkcie Hlavného architekta mesta samo osebe nič nerieši, ak s danou pozíciou Hlavného architekta neprídu aj patričné rozhodovacie právomoci, autorita a dôvera, ktoré mu dovolia rozvoj mesta reálne plánovať - ovplyvňovať. To by však znamenalo,  že právomoci, zodpovednosť a rozhodnutia o území, ktoré teraz vykonávajú jednotliví úradníci (počínajúc  prednostom MsÚ, ktorý v podstate nahrádza do určitej miery úlohu hlavného architekta v meste) by sa museli preniesť na novovzniknutý útvar hlavného architekta alebo Radu pre plánovanie mesta.

Momentálne sú tieto rozhodnutia rozdrobené parciálne, chýba im dostatočná koncepčná a odborná koordinácia. V mestách kde takáto funkcia existuje má väčšinou hlavný architekt plnú podporu a dôveru primátora a mestského zastupiteľstva, ktorí si uvedomujú, že takúto odbornú podporu potrebujú. 

 

hlavná reklama .jpg

 

Príklad z Popradu

Model zapojenia architektov do rozhodovacieho procesu o územnom rozvoji mesta z Popradu sa javí v súčasnej situácii ako jeden z najvhodnejších aj pre Bardejov. V Poprade je vytvorená Rada pre priestorové plánovanie. Absolútna väčšina členov sú architekti a urbanisti.  Prečo však tento model  v Poprade funguje? 

- Rada sa vyjadruje nie len už k pripraveným materiálom a koncepciám. Naopak, tieto koncepcie iniciuje a koordinuje. Jej rozhodnutia sú smerodajné.

- Právomoci Rady sú jasne zadefinované a dostatočné na to, aby územný rozvoj mohla ovplyvňovať.

- Rada a jej členovia majú plnú podporu a dôveru zvolených predstaviteľov samosprávy, hlavne primátora mesta.

- Predseda Rady túto činnosť vykonáva na čiastkový úväzok. Podľa jeho vlastných slov, de facto vykonáva funkciu Hlavného architekta mesta a pravidelne konzultuje či už s primátorom alebo vedením mesta všetky záležitosti rozvoja mesta. Opäť, bez právomoci a rozpoznania potreby a dopytu zo strany samosprávy by to nešlo.

 

Hlavný architekt vs. odborná verejnosť

Je potrebné oceniť, že vedenie mesta Bardejov umožnilo participáciu architektov v rozhodovacom procese či už nominovaním zástupcov do Komisie územného rozvoja mesta alebo  Komisie pre vyhodnotenie štúdie pre Revitalizáciu rieky Topľa. A aj napriek tomu, že tento krok prispeje k zapojeniu odbornej verejnosti, v žiadnom prípade nemôže nahradiť ani nenahradí prínos, ktorý by bol výsledkom ustanovenia štatútu Hlavného architekta mesta a prenesením zodpovednosti za prípravu územného rozvoja mesta do jeho pôsobnosti.

Hlavný rozdiel medzi architektom v komisii a pozíciou hlavného architekta je ten, že hlavný architekt tvorí, iniciuje a koordinuje koncepcie, teda priamo vplýva na smerovanie tvorby mesta,  zatiaľ  čo architekt v komisii je len jeden z mnohých hlasov a vyjadruje sa už len k vzniknutým materiálom pripravených personálom bez patričného dostatočne súvisiaceho vzdelania. V živote sa tomu hovorí "chytanie mačky za chvost".

Na záver by som rád citoval vyjadrenie Ing. arch. Balogu, ktorý je predsedom Rady pre priestorové plánovanie v Poprade: „To, že takéto koncepčné riadenie chýbalo, je vidieť ako v našom, tak i v iných mestách, pretože každé mesto je odrazom spoločnosti, ktorá v ňom žije. Čiže všetky nedostatky sa v tom-ktorom meste dajú ľahko čítať. Preto si ako iné mestá i to naše uvedomilo, že takéto koncepčné riadenie potrebuje a pristúpilo k zriadeniu tejto rady.  Nielen ja, ale verím, že celé mesto si od jej založenia sľubuje odpolitizovanie investičných aktivít meste a hlavne to, aby plánovanie a rozvoj mesta slúžili predovšetkým ľudom.“ 

Jeho slová sú ako šité pre každé mesto. Paradoxne, aj v Bardejove sa investičné akcie stávajú predmetom zbytočného a najväčšieho "politizovania" tam, kde by to malo byť otázkou odborných koncepcií a diskusií medzi odborníkmi a občanmi. Takýmito kontroverznými  investičnými akciami boli určite Využitie areálu bývalých kasární a ich odpredaj,  juho-západný cestný obchvat, protipovodňová ochrana na rieke Topľa, odpredaje mestských pozemkov bez jasného cieľa ich budúceho využitia, či nedávny predaj budovy bývalého Centra voľného času.

Verím, že začatá diskusia prinesie ďalšie pozitívne výsledky a vyústi v zapojenie inštitútu Hlavného architekta mesta do plánovania a rozvoja mesta Bardejov už v blízkej dobe. (či už po vzore Popradu alebo iného mesta)

Smeruje súčasná diskusia v mestskom zastupiteľstve k zriadeniu Hlavného architekta mesta v meste Bardejov?

(18:20, Ing. arch. Miloslav Olejár)  * Redakcia do blogov nezasahuje, ani sa s príspevkami nijako nestotožňuje

 

Sledujte tiež


 

uspes firmy.jpg

Diskusia
Pridať komentár