Niekedy musia z dvoch tried vytvoriť jednu

8x
13. Júl 2016

 * Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 1/2016

Rodičia nie vždy dodržujú školské obvody

ZŠ na Vinbargu trpí tým, že nemá žiakov z obcí.JPG

ZŠ na sídlisku Vinbarg trpí tým, že nemá žiakov z obcí

 

V meste Bardejov existuje šesť školských obvodov, ktoré určujú, do ktorej školy má byť dieťa zapísané. Niektoré školy majú vo svojom obvode desiatky ulíc i mnoho obcí z okresu, iné školy iba niekoľko. Špecifickou je ZŠ na  Vinbargu, ktorá má v školskom obvode len päť ulíc.

„Máme platné všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré hovorí o určení školských obvodov, to je taká orientačná mapa pre rodiča a pre školy, aby vedeli, z ktorej časti mesta, kde ktoré dieťa je v rámci tohto systému zaradené. Samozrejme, v konečnom dôsledku je to aj na rozhodnutí rodiča, pre ktorú školu sa rozhodne. V tomto je mesto špecifické, pretože tam tá možnosť je, iné je to z obcami, kde sú vlastne rodičia motivovaní predovšetkým tým, že ak dieťa nenastúpi do školy, do príslušného školského obvodu, tak samozrejme to súvisí, že nemá nárok na preplácanie cestovného,“ vysvetľuje R. Semanišin a pokračuje: „Aj na poradách s riaditeľmi apelujeme na to, aby deti boli prioritne zapisované do príslušných školských obvodov a možno je to aj apel na rodičov, aby  sa to snažili dodržiavať.  Myslím si, že všetky školy v meste sú kvalitné, majú svoje špecifiká, orientujú sa nejakým smerom, ale nevidím dôvod, aby dieťa nebolo zapísané do daného príslušného školského obvodu.“

Vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry René Semanišin.JPGPráve mesto rozhoduje o tom, ktoré ulice a obce patria ku ktorému školskému obvodu. „Mesto ako zriaďovateľ prostredníctvom tohto Všeobecne záväzného nariadenia má taký jeden z nástrojov, ako vybalansovať celý ten systém, aby neboli školy, ktoré budú kapacitne preplnené a naopak školy, ktoré budú v tomto smere poddimenzované.  Zohľadňujeme pri tom mnohé kritéria, ako je napr. dostupnosť z hľadiska dopravy. Myslím si, že v tomto smere sme dobre pripravení,“ pokračoval R. Semanišin.

 

Vinbarg detí z obcí nemá

Riaditeľ ZŠ na Vinbargu, ktorá má 298 žiakov, vníma prerozdeľovanie žiakov z obcí i samotné obvody nasledovne: „Ak by sme porovnali v bardejovských školách počty detí bývajúcich v Bardejove, patrili by sme ku školám s ich najväčším počtom.

Sme jedinou ZŠ na území mesta v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bez detí zo spádových obcí.  Kým v ostatných školách počty detí v triedach na druhom stupni príchodom detí z obcí rastú, my niekedy musíme triedy spájať a z dvoch urobiť jednu,“ povedal Peter Maslej. Nevýhodu vidí v polohe školy a jej neprístupnosť pre deti a s tým spojené náklady na dopravu MHD.

 

Rodičia nie vždy dodržujú školské obvody

Viac ako dvojnásobný počet žiakov má ZŠ na Wolkerovej ulici. Naopak, škola je takmer v centre mesta a blízkosti sú aj ďalšie základné školy. „Máme veľa prípadov, že dieťa prídu zapísať rodičia z iných obvodov. Školský zákon to umožňuje, dôvodov, prečo zapísať dieťa na inú školu, je mnoho.  Napríklad rodičia z dedín uvažujú, že ak pracujú v meste, tak nie je pre nich problém dieťa nechať na niektorej mestskej škole,“ uviedla Dagmar Filipová, riaditeľka školy s počtom žiakov 648.

„Keďže sme v susedstve so školou na Komenského ulici, tak sú niektoré bloky, ktoré patria ku nám, ale deti bývajú na druhej strane cesty a rodič si premyslí, či bude riskovať nejakú prekážku.  Napr. Partizánska ulica niekedy patrila ku nám, potom prešla na ZŠ Pod Papierňou. Mnohí títo rodičia z Partizánskej uvažujú,  aby deti nemuseli zdolávať prekážky, tak ich dajú na našu školu,“ dodala riaditeľka školy. 

Rodičia sa často rozhodujú aj podľa toho, že na ktorú školu chodili oni alebo kde chodí už niektorý potomok. Súrodenci preto navštevujú zväčša rovnakú školu.

(13:25, red)

 

Dávame do pozornosti 

http://ahoj.tv/kalendar/detail/1162/ 

mladá hádzanárka.jpg

 

Prihláška vo vnútri

Diskusia
Pridať komentár