Medzinárodná vedecká konferencia v Bardejovských Kúpeľoch

100x
26. Júl 2016

Konferencia sa začala krátkou bohoslužbou

Konferencia 4.JPG

Konferencia v Bardejovských Kúpeľoch

 

11.06. 2016 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Pohľad na človeka v učení sv. Jána Šanghajského a SanFranciského a Lukáša Krymského“. Boli to významní pravoslávni svätci 20. storočia, ktorí nadobudli popularitu na celom svete vďaka svojmu nezvyčajnému spôsobu života. Svätý Ján Šanghajský ako misionár pôsobil v rôznych krajinách a kontinentoch, vyznačoval sa konaním obrovského množstva zázrakov.

Napísal veľa kázní, ktoré sú aktuálne aj pre ľudí 21. storočia. Svätý Lukáš bol chirurgom svetového mena a z jeho lekárskeho diela „O hnisavej chirurgii“ sa učilo niekoľko generácií chirurgov. Zároveň však zanechal veľké teologické bohatstvo, ktoré je zdrojom inšpirácie pre súčasníkov. Svätý Lukáš 11 rokov strávil v koncentračných táboroch v Sovietskom zväze, bol surovo mučený a trýznený, ale napriek tomu nepociťoval nenávisť voči svojim mučiteľom.  

Na tvorbe a koncipovaní konferencie sa podieľali Dobročinný spolok sv. Jána Šanghajského a SanFranciského so sídlom v Bardejove, Katedra kresťanskej psychológie a pedagogiky Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove a Katedra pravoslávnej teológie Kresťanskej akadémie vo Varšave.

Konferencia sa začala krátkou bohoslužbou (moleben), ktorá sa slúžila v kaplnke Dobročinného spolku sv. Jána Šanghajského v Bardejovských Kúpeľoch. Moleben zaspieval Metropolitný zbor Pravoslávnej cirkvi. Potom sa účastníci konferencie presunuli do spoločenskej sály liečebného domu Ozón, kde prebiehali všetky prednášky.

Na konferencii sa zúčastnil dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF), prof. ThDr. Ján Šafin, PhD, prednášatelia PBF (doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., PhDr. Andrej Nikulin, PhD., Mgr. Ján Pilko, PhD, doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.). Veľmi nás potešil záujem zahraničných prednášateľov o túto konferenciu: z  Českej republiky (Dr.h.c.prof. Radim Pulec-Kryštof, PhD.) ,Poľska (ks.dr.Artur Aleksiejuk, PhD., ks. Dr. Piotr Fiedoruk, PhD., archim. Dr. Gavrill Giba, PhD., prof. Antonij Mironowicz, PhD.), Ukrajiny (prof. ThDr. Vasilij Sadvari, CSc., doc. PhDr. Nadija Tovtin, CSc.),

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí – prítomní boli pravoslávni duchovní so svojimi farníkmi z rôznych miest a obcí východného Slovenska. Konferencia sa niesla v duchu vážnosti a úcty k osobnostiam, ktoré sme si pripomínali – v tomto roku uplynulo 55 rokov odo dňa úmrtia sv. Lukáša a 50 rokov odo dňa úmrtia sv. Jána Šanghajského. Všetky príspevky z konferencie budú publikované v samostatnom zborníku.

Osobitná vďačnosť patrí vedeniu Bardejovských Kúpeľov a.s. ako aj zamestnancom za ústretovosť pri zabezpečení úspešného priebehu konferencie. Ďakujeme veľmi pekne  aj primátorovi mesta Bardejov, pánovi MUDr. Borisovi Hanuščákovi, za poskytnutie darov pre zahraničných prednášateľov, pracovníkom oddelenia kultúry v Bardejove za pomoc. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podľa svojich možností prispieť na pokrytie nákladov spojených s realizáciou konferencie. 

(17:45, M. Belovičová, foto: Fotošot)

 

Marián Šoth - fotoprodukcia FOTOŠOT

http://ahoj.tv/firmy/detail/fotosot_marian_soth.html

fotošot.jpg

1052
Diskusia
Pridať komentár