Študenti zo stredných škôl sa zišli v Bardejove, po prvýkrát

6x
10. Január 2017

Prvýkrát aj v Bardejove

RMPK ahojbardejov (1).JPGRada mládeže Prešovského kraja (RMPK) spája občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Cieľom je reprezentovať, obhajovať a presadzovať záujmy mládeže, napomáhať k väčšej aktivizácii mladých ľudí, neformálne ich vzdelávať, podporovať dobrovoľníctvo na regionálnej i miestnej úrovni.  RMPK má 23 členských organizácii, ktoré sa venujú prevažne práci s mládežou.

Medzi nosné aktivity patria odborné semináre, vzdelávacie aktivity, diskusné workshopy, informačno-aktivizačné kampane či rôzne konferencie, ktoré sa venujú mladým ľuďom.

„Našimi prioritnými témami sú žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty. Venujeme sa predovšetkým stredoškolskej mládeži, no individuálne komunikujeme aj zo zástupcami základných škôl či s vysokoškolákmi,“ hovorí na začiatok členka tímu RMPK Marianna Potanovičová.

 

Zišli sa v kráľovskom meste

Prednedávnom sa v Bardejove, v priestoroch Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí, zišli práve zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl. Študenti prišli z Bardejova a zo Svidníka. Z domácich škôl sa odborného vzdelávacieho seminára zúčastnili Gymnázium Leonarda Stöckela, Hotelová akadémia, Spojená škola na Štefánikovej ulici, Stredná priemyselná škola a zo Svidníka Gymnázium duklianskych hrdinov.

„Vytvorili sme vzdelávací balíček pre žiacke školské rady (ŽŠR), ktorého súčasťou sú 3 typy odborných seminárov a sieťovacia konferencia venovaná tematike ŽŠR. V tomto školskom roku sme odborné semináre zrealizovali na štyroch miestach v rámci kraja - v Bardejove, Prešove, Poprade a vo Vranove nad Topľou. Prihlásilo sa 125 účastníkov, čo je veľmi pekné číslo. Tento rok sme nastavili nový model - najprv sme pripravili semináre pre tých, ktorí v školských radách ešte len začínajú, neskôr sme zrealizovali nadstavbové semináre určené aktívnym členom, ktorí majú aspoň 2 roky praxe a 1 odborný seminár pre učiteľov – koordinátorov žiackych školských rád“ prezrádza Dagmara Verešpejová z RMPK.

„V rámci základného odborného seminára pre členov ŽŠR sme sa bavili o základných zručnostiach, ktoré by člen žiackej školskej rady mal disponovať, účastníci si pripravili tzv. osobnú kartu zručností, kde si identifikovali zručnosti, ktorými disponujú i tie ktoré potrebujú zlepšiť. Rovnako sme sa venovali participácii žiakov v rámci školy, ako vedia a ako sa môžu spolupodieľať na živote v škole. Rozoberali sme úlohy člena, úlohy koordinátora a hovorili sme o tom, aké sú výhody byť členom v školskej rade. Diskutovali sme o legislatíve a podporných dokumentoch pre žiacke školské rady. Praktickým výstupom odborného seminára bolo vypracovanie si ročného Akčného plánu činnosti pre každú školskú radu, kde si účastníci stanovili ciele, ktorým sa chcú venovať v nasledujúcom školskom roku“ pokračuje M. Potanovičová.

 

Úlohy žiackej školskej rady:

- obhajovať záujmy žiakov na danej škole,

- vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

- riešiť problémy s vedením školy, žiacka rada tak tvorí akýsi komunikačný „mostík“ medzi riaditeľom, učiteľmi a žiakmi,

- volí a odvoláva zástupcu žiakov do Rady školy, ktorá má možnosť voliť riaditeľa školy,

- na škole organizujú rôzne akcie (plesy, imatrikulácie, retro dni, atď.).

„Žiacke školské rady vypĺňajú priestor medzi vyučovaním, zatraktívňujú život študentov na škole, no zaoberajú sa aj aktuálnymi otázkami ako napr. prvé zamestnanie a ponúkajú a rozoberajú rôzne pohľady na aktuálne spoločenské otázky. Spravidla má takáto rada päť až jedenásť členov, ktorí by mali byť volení vo voľbách, ale zväčša sú ŽŠR kreované tak, že si každá trieda zvolí svojho zástupcu, a tí tvoria žiacku školskú radu,“ ozrejmuje D. Verešpejová.

V Bardejove sa takýto odborný seminár, zameraný na aktívne občianstvo mladých uskutočnil prvýkrát a organizátori dúfajú, že nie poslednýkrát.  

(19:10, red)

 

Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

14646836_10207348942188825_1512507932_o.jpg

1167
Diskusia
Pridať komentár