Tri otázky pre Jozefa Jarinu

9x
20. Január 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 4/2016

Všetky KN vo svete rozvíjajú darcovstvo a filantropiu

Jozef Jarina odpovedal na tri otázky.JPGKomunitná nadácia Bardejov (KNBJ) je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje lokálne aktivity občanov a mimovládne organizácie prispievajúce k zvýšeniu kvality života v meste.

Od svojho vzniku (v roku 2002) podporila 466 malých projektov aktívnych Bardejovčanov v sume takmer 190 tisíc eur v jej siedmych grantových programoch. Správcom KNBJ je Jozef Jarina, ktorý predstavil fungovanie nadácie podrobne.

Všetky komunitné nadácie vo svete rozvíjajú darcovstvo a filantropiu, predovšetkým na lokálnej úrovni.

Z tohto dôvodu sa pracovníci v KNBJ  usilujú prostredníctvom pracovníkov a členov jej správnej rady zainteresovávať obyvateľov mesta do svojpomocného skvalitňovania života v meste, pestovať v nich lokálpatriotizmus a propagovať ich aktivity na verejnosti, či už sa jedná o predkladateľov projektov do nadácie, dobrovoľníkov, ktorí tieto projekty realizujú, alebo darcov komunitnej nadácie, vďaka ktorým môže nadácia udeliť grant zaujímavému a užitočnému projektu.

Ten má mať dopad na čo najširší okruh obyvateľov mesta a okolia.

 

Niektorí darcovia si môžu zriadiť aj svoj vlastný fond. Čo to znamená?

Darcovia s darom spravidla nad tisíc eur si môžu v nadácii zriadiť fond, v ktorom si určia oblasť podpory a potom spolurozhodujú so správnou radou nadácie o podpore jednotlivých projektov z ich fondu. Fond v takom prípade spravuje komunitná nadácia podľa písomne dohodnutých pravidiel so zakladateľom fondu. Práve takáto forma podpory komunity, hlavne zo strany firiem, je znakom vysokej podnikateľskej kultúry a vo vyspelom svete tvorí spoločensky vysokú pridanú hodnotu pre firmu a zvyšuje jej rating medzi konkurenciou i potenciálnymi obchodnými partnermi.

Všetky projekty podporené komunitnou nadáciou musia byť realizované dobrovoľnícky, tzn. že grant sa smie použiť výlučne na nákup materiálov, nevyhnutné dopravné náklady, nájom priestorov, resp. techniky spojené s realizáciou projektu, prípadne aj na jeho propagáciu.

 

Znak vysokej podnikateľskej kultúry   Jozef Jarina

 

Okrem toho však mnohokrát realizujete aj svoje vlastné projekty. Na čo sú zamerané a o čo je ich cieľom?

Ide o posilňovanie miestnej demokracie a participáciu mladých ľudí na správe vecí verejných. Usilujeme sa byť generátorom rozvoja komunity, staviteľom mostov medzi sektormi spoločnosti (verejný - podnikateľský - mimovládny) a spájateľom potenciálov komunity v prospech jej Náučný chodník - Podporený projekt v areáli ZŠ B. Krpelca.jpgrozvoja. Aby mohla nadácia udržateľne plniť uvedenú misiu a úlohy, venuje sa rozvoju miestneho darcovstva a dobrovoľníctva. Pre tento účel už 6 rokov spravujeme program Mladí filantropi, v ktorom sa venujeme výchove a neformálnemu vzdelávaniu mladých dobrovoľníkov. Títo získané vedomosti a zručnosti uplatňujú a posilňujú pri spravovaní svojho vlastného grantového programu Mladí filantropi pod tútorstvom pracovníkov komunitnej nadácie.

 

KNBJ je známa tým, že v priebehu roka organizuje tri hlavné benefičné aktivity. Viete nám ich predstaviť?

V apríli je to Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov, v máji organizujeme Benefičný večer – spojený s dražbou výtvarných diel miestnych umelcov a žiakov ZUŠ, v júli Benefičný športový deň zameraný na tenis, bedminton, petang, volejbal, lukostreľbu a kriket. Každé z týchto benefičných podujatí má svojho generálneho partnera.

(19:55, red) 

 

RS ekonomik.jpg

www.ahojbardejov.sk.jpg

Diskusia
Pridať komentár