Poslanci v roku 2017 zasadali prvýkrát, mimoriadne

2x
03. Február 2017

Mimoriadne zastupiteľstvo trvalo necelú hodinu

obcan fecko.JPG

Na zasadnutí vystúpil aj občan Fecko

 

V závere januára sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na mimoriadnom zastupiteľstve si poslanci vypočuli správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Nasledovala rozprava k návrhu nakladania s majetkom mesta.

Poslanci schválili odkúpenie objektov v areáli bývalého zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – psychiatrie na Jiráskovej ulici v sume 268 000 eur.  Poslanci schválili odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta alebo uzatvorenie nájomných zmlúv za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavbu „Cyklochodník Bardejov – Bardejovské Kúpele“.

Ďalším bodom programu bol návrh na prvú zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017.  Dôvodová správa zmeny znie takto: „Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2017 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 38 tisíc eur. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte. V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Manažment a správa mesta Služby občanom, Životné prostredie a územný plán mesta a Kultúra a médiá. Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z bežných príjmov vo výške 20 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Bývanie a občianska vybavenosť. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 18 tisíc eur, ktoré navrhujeme použiť na štúdiu na prestavbu objektu bývalej psychiatrie.“

 

Vystúpil občan

Nasledovala rozprava – návrh zmeny plánu investičných akcií na rok 2017 v spoločnosti Bardterm. Diskusiu medzi občanom mesta p. Fecko, primátorom, riaditeľkou Bardtermu a poslancom Pilipom vyvolal presun peňazí z minulého roka na tento rok pre výstavbu optickej siete v sume takmer 13 tisíc eur.

 

Cyklotrasy

Posledným bodom bol návrh zmeny v územno-plánovacej dokumentácii mesta. Ide o cyklotrasy v území Bardejov, Dlhá Lúka a Bardejovská Nová Ves.  Poslanci súhlasili aj so zmenu Územného plánu mesta a Územného plánu centrálnej mestskej zóny Bardejov pre prehodnotenie ich zmien, ktorá má riešiť využitie územia na plochy občianskej vybavenosti s verejnou a izolačnou zeleňou (park okolo Lampového stĺpa).

(19:35, j)

 

Už otvorené

autoumyvaren (1).jpg

Diskusia
Pridať komentár