Poslanci dnes znova rokovali mimoriadne

5x
23. Február 2017

Mimoriadne zastupiteľstvo trvalo necelú hodinu

poslanci 23022017.JPG

Poslanci začali rokovať o deviatej hodine ráno

 

Dnes (štvrtok, 23. februára 2017) sa uskutočnilo devätnáste mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení programu nasledovalo prejednanie a schválenie dvoch bodov.

Prvým bol návrh na schválenie a financovanie žiadosti o nevratný finančný príspevok a predloženie projektových zámerov v troch oblastiach. Prvou je projekt Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu C a prechodovej chodby materskej školy Gorkého 13 v Bardejove, v rámci ktorého ide o zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmeny podlahy a takisto o výmenu okien, dverí či výmenu žiarovkových svietidiel za ledkové. Projekt je v hodnote 190 000 eur, mesto ho bude spolufinancovať sumou 9500 eur.

Druhým bol projektový zámer na skvalitnenie vyučovacieho procesu na základných školách prostredníctvom moderných odborných učební.

Tretím je spolupráca oddelenia školstva so ZŠ s MŠ Pod Papierňou a ZŠ na Komenského ulici a príprava projektov, ktorých implementácia prispeje k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitosti vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie projektu je 5%, tj. 9500 eur.

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie projektových zámerov pre ZŠ na Vinbargu (projekt Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta), ZŠ na Wolkerovej ulici (projekt Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO-CH pre žiakov), ďalším je Projekt – rekonštrukcia odborných učební na ZŠ s MŠ Pod Papierňou. Piatimi percentami mesto prispeje aj na Modernizáciu odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov pre ZŠ Bartolomeja Krpelca, pre ZŠ na Komenského ulici ide o Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23 a pre ZŠ s MŠ Pod Vinbargom ide o projekt Technikou k pracovným návykom.

 

Futbalový štadión

V ďalšom materiáli bol schválený návrh nakladania s majetkom mesta. K 1.3.2017 ide o zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta – zaradenie technického zhodnotenia Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna – prvá etapa. „Na základe požiadavky odd. školstva MsÚ Bardejov po zrealizovaní investičnej akcie „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov - 1. etapa“ a následnej kolaudácii predkladáme návrh zaradenia technického zhodnotenia v celkovej hodnote 1 052 667,12 € do majetku Mesta Bardejov,“ odznelo v návrhu.

„Po zaradení technického zhodnotenia „Rekonštrukcie MFŠ Bardejov – 1. etapa“ do majetku Mesta Bardejov je potrebné „Rekonštrukciu MFŠ Bardejov – 1. etapa“ v Bardejove zveriť do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov v celkovej hodnote 1 052 667,12 € od 1.3.2017,“ pokračovala správa. Štadión bol následne zverený do nájmu športovému klubu Partizán Bardejov od prvého marca. Prvý domáci zápas v jarnej časti by už futbalisti a futbalistky mali odohrať na hlavnom štadióne. 

K tomuto bodu vystúpil poslanec Šmilňák, ktorý žiadal vysvetliť, akou finančnou čiastkou sa bude mesto podieľať na rekonštrukcii štadióna. Adekvátnu odpoveď však nedostal. Napriek tomu poslanci predložené návrhy schválili jednoznačne.

(10:40, j)

 

sportcentrum jazz.jpg

Diskusia
Pridať komentár