Ako v Bardejove zlepšiť nakladanie s odpadmi?

73x
02. Marec 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 5/2016

Podľa koncepcie by sa množstvo odpadu na skládkach malo znížiť

Autor koncepcie Alexander Starinský.JPGNa augustovej konferencii Vízie pre Bardejov bol prezentovaný aj návrh koncepcie odpadového hospodárstva v meste Bardejov. Autorom je Alexander Starinský, občan mesta, ktorý sa problematike odpadov aktívne venuje už niekoľko rokov. V súvislosti s jeho návrhmi sme mu položili zopár otázok.

 

Prečo ste sa rozhodli navrhnúť materiál o odpadovom hospodárstve?

Niekoľko rokov si všímam, že odpadové hospodárstvo v Bardejove má množstvo problémov a nedostatkov. Zároveň miera recyklácie komunálnych odpadov je na veľmi nízkej úrovni a obyvatelia mesta platia za odvoz odpadu pomerne vysoký poplatok. Často som si kládol otázku, ako zlepšiť nakladanie s odpadmi v našom meste a eliminovať niektoré problémy. To ma nakoniec viedlo až k vypracovaniu tohto návrhu.

 

Z čoho konkrétneho váš návrh koncepcie pozostáva?

Ide hlavne o úpravy systému zberu odpadov, aktivity na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov a tiež opatrenia na elimináciu negatívnych javov. Súčasťou koncepcie je aj analytická časť, ktorá je zameraná napr. na porovnanie produkcie odpadov, miery recyklácie a ekonomiky odpadového hospodárstva mesta Bardejov s mestami, ktoré majú približne rovnaký počet obyvateľov.

 

Spomenuli ste produkciu odpadov a mieru recyklácie. Ako je na tom Bardejov?

Čo sa týka produkcie komunálnych odpadov, je na tom naše mesto celkom dobre. V porovnaní s podobnými mestami produkujeme relatívne nízke množstvo odpadu. Ročná produkcia je v Bardejove približne 12 tisíc ton odpadov. No z pohľadu recyklácie sme na tom dosť zle. Z porovnávaných miest sme vytriedili a zhodnotili najnižšie množstvo odpadu. Za posledné tri roky sa toto množstvo pohybuje len okolo hodnoty 200 ton. Bez bioodpadu sme takto odovzdali na recykláciu len približne 1,7 % odpadov.

 

Aké problémy resp. nedostatky trápia odpadové hospodárstvo nášho mesta?

Z môjho pohľadu je to hlavne nízka úroveň realizácie triedeného zberu. Veľký problém je aj znehodnocovanie obsahov nádob na triedený zber nedisciplinovanými občanmi, ktorí do nich vhadzujú zmesový odpad. Tým dochádza k mareniu snahy obyvateľov, ktorí triedia odpad. Problémom sú aj nelegálne skládky odpadov a ukladanie objemného odpadu ku bežným stojiskám zberných nádob na sídliskách. Je veľmi arogantné takto znečisťovať spoločné verejné priestranstvá a zároveň sa jedna o priestupok. Deje sa tak aj napriek tomu, že obyvatelia majú tri legálne možnosti na zbavenie sa objemného odpadu. Okrem jeho uloženia do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov dva krát ročne, sú tu aj celoročné možnosti odovzdať tento odpad. A to na zbernom dvore alebo si dohodnúť odvoz so spoločnosťou Ekobard a.s. To všetko sú možnosti v rámci poplatku za odpad. A samozrejme sú tu aj iné nedostatky, ako napr. slabé vykonávanie osvety obyvateľov.

 

S akými konkrétnymi návrhmi prichádza vaša koncepcia?

Navrhujem rôzne úpravy triedeného zberu, ktoré zvýšia jeho efektivitu a komfort triedenia pre obyvateľov. Napr. aby sa kovy a tetrapaky triedili spolu s plastmi, aby nádoby na triedenie vhodného objemu boli pri každom stanovišti na zmesový odpad a pod. Ďalej je to intenzívna informačná kampaň pre obyvateľov mesta s názvom „Triedime po novom a lepšie!“. Alebo navrhujem informačné tabule resp. nálepky na odpad.JPGstojiská a množstvo iných návrhov. Dôležitým návrhom z pohľadu obyvateľov je aj návrh na zavedenie množstvových poplatkov za odpad. Tie by zohľadňovali množstvo zmesového odpadu. Čím viac odpadu by obyvatelia vytriedili, tým menej by platili za jeho odvoz.

Na to sú ale potrebné uzamykateľné stojiská zberných nádob na sídliskách, ktoré sú taktiež v koncepcii navrhnuté. Zároveň by tieto uzamykateľné stojiská pomohli eliminovať niektoré problémy, ako napr. neporiadok okolo zberných nádob.

 

Aké by teda mali byť výsledky vášho návrhu koncepcie?

Výsledkom by malo byť zavedenie efektívneho a koncepčného odpadového hospodárstva v našom meste. Zvýšenie množstva recyklovaného odpadu a zníženie množstva odpadu, ktoré končí na skládke. Skládkovanie nie je vhodné z environmentálneho a v blízkej budúcnosti ani z ekonomického hľadiska. Zároveň je cieľom nastaviť spravodlivejšie poplatky za odpad pre obyvateľov. Usilujeme o to, aby tento návrh koncepcie bol prerokovaný s orgánmi samosprávy a aby sa dosiahla aspoň jeho čiastočná realizácia.

 

Zmeny a aktivity takéhoto charakteru si určite vyžadujú nemalé finančné prostriedky. Odkiaľ ich vziať?

Veľkou výhodou a príležitosťou sú zmeny, ktoré zaviedol nový zákon o odpadoch. Od 1. júla tohto roku dochádza k zmene financovania triedeného zberu v mestách a obciach. Doteraz tieto náklady znášali obce a tým pádom aj obyvatelia v poplatkoch za odpad. Po novom tieto náklady na triedený zber uhrádzajú výrobcovia vyhradených výrobkov cez organizácie zodpovednosti výrobcov. Mesto Bardejov by malo byť takto oslobodené od nákladov na triedený zber vo výške približne 135 tisíc eur ročne. Tieto ušetrené finančné prostriedky by mohli byť použité na postupnú realizáciu návrhu. Zároveň množstvo osvetových návrhov a niektorých úprav systému si žiada pomerne nízke finančné prostriedky. Tie by nijako výrazne rozpočet mesta nezaťažili a mohli by pomôcť. Je to hlavne o záujme, ochote a aktívnom prístupe zo strany samosprávy.

(19:20, red)

 

logo plagát SG 2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár