Stará synagóga sa konečne dočkala obnovy

85x
21. Apríl 2017

Dvesto rokov od začiatku používania

Video reportáž

 

Stará synagóga v Bardejove, jedinečná kultúrna pamiatka ocenená UNESCO-m, sa dočkala obnovy po viac ako 70-tich rokoch. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pre tento účel získal dotáciu vo výške 649 703 EUR z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt „Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy“ už na začiatku získal najvyššie hodnotenie v rámci Programu „SK 05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho dedičstva“.

Takmer dva roky trvajúca obnova vážne poškodenej synagógy sa ukončí v apríli 2017. Zároveň uplynie 200 rokov odkedy sa budova začala používať.

Náklady proces obnovy obohatil tento klenot sakrálnej architektúry o viacero objavov, mimoriadne významných nielen z pohľadu Slovenska. V modlitebnej sále bola odhalená geniza, t. j. úkryt poškodených náboženských textov a zakázaných kníh, na fasáde boli odkryté slnečné hodiny s hebrejským letopočtom, v študovni a vestibule boli zreštaurované najstaršie maľby na drevených stropoch židovskej rituálnej stavby. Počas archívneho výskumu bol tiež objavený nákres synagógy zo začiatku 19. storočia.

V priebehu realizácie projektu Stará synagóga prešla podmanivou premenou. Znovu bol postavený rizalit so schodiskom na ženskú galériu, zreštaurovala sa vonkajšia fasáda i bohaté ornamentálne maľby v interiéri, obnovili sa drevené podlahy, úplne sa vyriešila sanácia či zrealizovala komplexná elektrifikácia.

Úspešné manažovanie a uspokojivé zvládnutie náročných procesov boli príčinou navýšenia rozpočtu o viac ako 100 000 EUR (2016). Dodatočná dotácia sa použila na výstavbu repliky zaniknutej budovy rituálneho bitúnka, vrátene vytvorenia sociálneho zariadenia a napojenia objektu na kanalizáciu, úpravu povrchov nádvoria, výstavbu oplotenia a vstupnej brány do areálu Židovského suburbia.

Prijímateľ grantu má po ukončení projektu zámer, aby Stará synagóga bola miestom konania výstav, koncertov, konferencií alebo prednášok. Dejiny bardejovskej židovskej komunity má približovať expozícia na ženskej galérii. Ďalšie možnosti využitia ponúka nádvorie synagógy. Dlhodobou prioritou je prepojenie všetkých stavieb areálu Židovského suburbia, otvorených plôch a pamätníka holokaustu do kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Tá má slúžiť potrebám obyvateľov Bardejova a prispieť k rozvoju kultúrneho turizmu.

V rámci projektu obnovy boli v interiéri synagógy realizované nasledovné práce:

 • stabilizácia soklových častí vnútorných omietok
 • reštaurovanie, finálna fixácia a retušovanie malieb
 • reštaurovanie historických dverí, vrátane kovania, zárubní a kľúčov
 • reštaurovanie drevených stropov; komplexná elektrifikácia
 • inštalácia nových a obnova pôvodných drevených podláh
 • vytvorenie expozície venovanej dejinám bardejovskej židovskej komunity

V exteriéri synagógy a jej nádvorí boli vykonané tieto zásahy:

 • stavba repliky vonkajšieho schodiska a rekonštrukcia jeho plastickej výzdoby
 • fixácia žľabov
 • reštaurovanie vonkajšej fasády
 • oprava korunnej rímsy a obnova pôvodných slnečných hodín
 • výstavba repliky pôvodnej budovy rituálneho bitúnka, vrátene sociálneho zariadenia a napojenia objektu na kanalizáciu
 • úprava povrchov nádvoria
 • výstavba oplotenia a vstupnej brány do areálu Židovského suburbia

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov projektu: Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy
Prijímateľ: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
Kód programu: SK05
Číslo projektu: CLT01001
Termín realizácie: január 2015 – apríl 2017
Celkový rozpočet: 764 357 EUR
Výška projektového grantu: 649 703 EUR
Spolufinancovanie prijímateľom: 114 654 EUR

Členovia projektového tímu prijímateľa:
Mgr. Martin Kornfeld, koordinátor projektu
Ing. Peter Schwarz, stavebný dozor
Ing. Daniela Glöckner Švajdová, ekonómka projektu
Mgr. Peter Hudák, PhD., manažér pre publicitu projektu
Architekt a odborný garant projektu:
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Zhotoviteľ reštaurovania a obnovy Starej synagógy:
Restauro, s.r.o. [Tomáš Lupták, akad. sochár]
Zodpovední reštaurátori:
Mgr. Peter Gomboš, akad. maliar
Tomáš Lupták, akad. sochár
Zhotoviteľ rekonštrukcie budovy zaniknutého rituálneho bitúnka:
Pavličko, s.r.o. [Jozef Pavličko]
Štátny pamiatkový dohľad:
Krajský pamiatkový úrad v Prešove [Ing. Peter Glos]
Externý finančný manažment:
Baten & Partners Slovakia, s.r.o. [Ing. Michal Pálka]
Dodávateľ výstupov publicity:
Ing. Pavol Hudák – turistika, informácie, služby [Ing. Pavol Hudák]

(14:20, ph, suburbiumbardejov.sk)

 

logo plagát SG 2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár