Blogujte na webe www.ahojbardejov.sk

52x
25. December 2014

Ako si vytvoriť vlastný blog

Tu nájdete informácie o tom, kto si môže vytvoriť blog na ahojbardejov.sk a návod, ako na to. Blog ahojbardejov.sk/rubrika/nazory nie je bežným blogovacím serverom - je to hlavne spravodajský portál, no články môžu zasielať aj súkromné osoby. Aj kritériá pre zriadenie blogu sú preto o niečo prísnejšie - blogovať musíte pod svojim pravým menom a povinné je aj zverejnenie svojej fotografie (fotku musí mať redakcia). Veríme totiž, že toto pravidlo prispieva k väčšej zodpovednosti autorov za svoje texty a zároveň pomáha vytvárať vzťah medzi autormi a čitateľmi.

blog-2.jpg

Chcem vytvoriť blog:

Zašlite svoj blog na mail redakcia@ahojbardejov.sk a do predmetu správy uveďte, že ide o blog. Na základe prijatia správy dostanete potvrdenie o doručení a ďalšie informácie, kedy bude (a či bude) váš blog uverejnený. Blogy spravidla zverejňujeme do 24 hodín od potvrdenia doručenia. 

Čo ak chcem písať pod pseudonymom?

Na ahojbardejov.sk/rubrika/nazory musia všetci autori písať pod vlastnými menami. Veríme totiž, že miest na anonymné vyjadrenie názoru je už na internete viac než dosť - z nášho servera chceme urobiť miesto pre diskusiu ľudí, ktorí sa za svoj názor nehanbia. Čitatelia navyše úplne inak vnímajú anonymné texty a inak články, pod ktorými je podpísaný konkrétny autor a aj diskusie k nim sú oveľa kultúrnejšie, čo by sme radi zachovali.

Čo ak naozaj nemôžem písať pod pravým menom a uverejniť vlastnú fotku?

Vo výnimočných prípadoch môžeme povoliť vystupovanie pod pseudonymom - treba však o to požiadať vopred a potrebu pseudonymu veľmi dobre zdôvodniť, napríklad reálnym ohrozením svojej kariéry, ak chcete písať o svojom zamestnávateľovi, a podobne.

Prevádzkovateľ webového portálu ahojbardejov.sk nenesie zodpovednosť za obsah konktrétneho blogu a ani sa s blogom nemusí stotožňovať. Ak sa redakcia aj po čase nevie skontaktovať s blogerom, môže blog pozastaviť alebo vymazať. Blog môže byť vymazaný aj po porušení etického kódexa alebo kedykoľvek, ak to redakcia uzná za vhodné. Pridávanie blogu na portál ahojbardejov.sk nie je povinné. Prevádzkovateľ portálu ahojbardejov.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy.

logo oficial.jpg

  • Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.
  • Bloger sa sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií.
  • Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém musí bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.
  • Ak bloger uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.
  • Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text odstrániť.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo text okamžite vymazať/odstrániť aj v prípade  závažného podozrenia o rozpore textu so zákonmi SR, a to až do okamihu , kým bloger takéto podozrenie prevádzkovateľovi spoľahlivo nevyvráti a / alebo neposkytne prevádzkovateľovi dostatočné garancie pre opätovné povolenie textu.
  • Bloger nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke. Bloger nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie.
  • Bloger nesmie zneužiť udalosti a výpovede, ktorých bol svedkom, pri zbieraní informácií nepoužíva nátlak a nezamlčiava informátorovi svoj autorský zámer. Nezverejní bez súhlasu autora časti osobnej korešpondencie.

Informácie sú platné od 1.1.2015

(21:45, red) 

Diskusia
Pridať komentár