Týždeň vedy a techniky alebo noc kúziel

1628x
18. November 2019
Noc kúziel
Žiaci si vyskúšali rôzne pokusy
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo v týždni od 4. do 8. novembra 2019 v rámci celého Slovenska.
 
Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku. Ak chceme, aby naša krajina napredovala, je teda nevyhnutné pestovať správne prírodovedné povedomie spoločnosti. Je potrebné rozširovať prírodovedný obzor ľudstva ako celku. Vyspelosť národa budú určovať jeho prírodovedné znalosti. Rýchly rozvoj prírodovedy a technológií, vývoj prístrojov poskytuje značný náskok skupine erudovaných ľudí a mohol by im dávať možnosti manipulácie a ovládania más. Potreba vzdelanosti je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Národ, ktorý v tomto smere zaostane, sa pochopiteľne stane závislým od iných, vyspelejších národov. Osobitná pozornosť sa musí pritom venovať mládeži a hlavne jej priaznivému postoju, jej ochote učiť sa. Naliehavé je to najmä pre štáty bez prírodného bohatstva – bez ropy, uhlia, uránu, no a táto reč je práve o nás.
 
Aj naša škola v Raslaviciach sa aktívne zapojila do aktivít zameraných na podporu popularizácie vedy a techniky na Slovensku. So vzbudzovaním záujmu o vedu a techniku sme začali hneď u tých najmladších. Svojou návštevou nás poctila pani RNDr. Mária Csatáryová PhD. z Prešovskej univerzity, ktorá je autorkou knihy s názvom Letíme do vesmíru. Naši druháci, tretiaci a štvrtáci sa prostredníctvom jej rozprávania oboznámili s touto knihou, ale i s tajomným vesmírom.
 
Pozrite si fotogalériu:
 
Žiaci, ktorí sa chceli dozvedieť viac o rôznych fyzikálnych javoch, navštívili krúžok pani učiteľky Mgr. Štefančinovej. Zistili, aké vlastnosti majú plyny či kvapaliny a zhotovili si svoju vlastnú lávovú lampu. Ich úsmevy na tvári nám prezradili, že veda ich naozaj baví. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky v našej škole bol projektový večer, ktorý sa konal 8. novembra. Tento školský rok sme sa zamerali na prírodovedne zdatnejšie deti. Žiaci súťažili v päťčlenných tímoch. Riešili štyri typy úloh na každom stanovišti. Naši pedagógovia sa zhostili úlohy kúzelníkov. Celý večer sa niesol v znamení experimentov, zábavy a prekvapivých momentov. Šľahali plamene, horeli ruky, tiekli zvláštne kvapaliny. Odborné učebne prírodovedných predmetov a dielne sa v tento deň premenili na vedecké stánky. Predmety všedných školských dní vystriedali neznáme prírodovedné pomôcky či efektné pokusy. V učebni biológie, pod vedením pani učiteľky Ing. Rákošovej pozorovali kvasinky či rastlinné bunky. Preverili si svoje záchranárske schopnosti a dokázali to pri poskytovaní prvej pomoci pri zástave dýchania. Vyskúšali si prácu laborantov a zhotovovali mikroskopické preparáty.
 
Svoje zručnosti si mohli naplno odskúšať v dielni pod vedením pani Ing. Vavrekovej. Dokázali nám, že sú nielen múdri, ale aj šikovní. Pohrali sa s geometrickými tvarmi a vyrobili krásne tangrami. To, že sa dokážu orientovať aj na nočnej oblohe dokázali pánovi učiteľovi Gerberymu. Poskladať puzzle kontinentu dalo niektorým žiakom naozaj zabrať. Hlávky si potrápili aj nad úlohou o pani ministerke školstva a románe Dva roky prázdnin. Prezradili nám, že tie by ich určite veľmi potešili.
 
Ostošesť sa čarovalo v učebni chémie. Pani učiteľka Artimová, ako kúzelníčka, bola naozaj veľmi dôveryhodná. Že aj slony si čistia zuby? No, naši žiaci sa o tom presvedčili, keďže vyrábali sloniu zubnú pastu. Nechýbali ani zvukové efekty. O to sa postarala olejová sopka či výroba kyslíka. Veľmi zaujímavým pokusom bolo aj rozlíšenie roztokov pomocou rôznych indikátorov. Plamene šľahali v učebni fyziky. Žiakom horeli ruky, a to všetko v súlade s ich bezpečnosťou. Vajíčka tam skákali do fľaše, z misky vychádzali faraónove hady, šípky menili smer a kvapaliny si vymieňali miesta. Bola to naozaj veľmi zvláštna noc. Medzi premiestňovaním sa do učební sa sem-tam mihli tajuplné postavy alebo sme začuli čudné zvuky. Všetci žiaci mali na sebe plášť neviditeľnosti. Ochranu nad nimi vykonávali múdre sovy a strach im navodili veľké čierne pavúky. Útočiskom bola žiakom 5. B trieda, o ktorej výzdobu sa postarala pani učiteľka Mgr. Raceková.
 
Po prekonaní všetkých tých peripetii sme sa dopracovali k odovzdávaniu cien. Víťazom sa stala skupina žiakov z 8.A triedy v tomto zložení: Nina Ivanová, Nina Vasičkaninová, Sofia Michaleková, Marek Rakoš a Kristián Kopčík. Srdečne blahoželáme! Sme radi, že aj napriek náročnosti vás prírodné vedy bavia.
 
Technika v súčinnosti s vedou predstavuje fenomén, ktorý sprevádza človeka počas celého jeho života a ovplyvňuje významnú časť sveta, v ktorom žije. Sme si toho vedomí aj my, učitelia, a preto sa snažíme u žiakov vzbudzovať záujem o tieto disciplíny aj takýmto netradičným spôsobom.
 
Vieme, že pre vedu a techniku nenadchneme všetkých žiakov, ale ak sa nám to podarí aspoň u niekoľkých, budeme vedieť, že táto misia mala úspech.
(10:10, PaedDr. Suchaničová)
Diskusia
Pridať komentár