Slávnostné otvorenie Komunitného centra v Zborove

1641x
24. Január 2020
Komunitné centrum Zborov
Slávnostné prestrihnutie pásky
 
Obec Zborov sa obohatila o ďalšiu dôležitú službu. Slávnostne sa otvorili dvere Komunitného centra Zborov za prítomnosti Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Hlave vládneho úradu predstavil starosta obce Ján Šurkala ideu využitia novej inštitúcie, ktorej úlohou je poskytovať komplexné, odborné činnosti a iné činnosti alebo aktivity smerujúce k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, t. j. vytváranie príležitostí a možností, aby sa slabí jednotlivci a rodiny mohli zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života zborovskej spoločnosti.
 
V praxi to znamená, že klienti (deti a mládež, matky s potomkami, osoby dlhodobo nezamestnané alebo s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima či obyvatelia dlhodobo odkázaní na sociálnu pomoc) sú prostredníctvom všakových aktivít motivovaní a vedení k vzdelávaniu, získavaniu nových zručností a budovaniu si zázemia v neľahkej životnej situácii.
 
Prezentáciu novootvorených priestorov sprevádzal krátky kultúrny program, ktorý si pre vzácnu príležitosť nacvičili žiaci zborovskej základnej umeleckej školy. Splnomocnenec Ravasz po vzhliadnutí centra skonštatoval: „Teší ma, že náš úrad mohol podporiť vznik centra v obci, ktorá sa zapájaním do projektov snaží pomôcť všetkým občanom a patričnú pozornosť venuje vzdelávaniu detí.
 
Najmenším deťom a ich mamám pomáhajú Omamy, dobre tu funguje projekt predprimárneho vzdelávania aj základná škola. Krásne spevácke vystúpenie detí len potvrdilo ich šikovnosť a talent, ale aj dobrú prácu učiteľov, rodičov, terénnych pracovníkov a vedenia obce.“
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Príbeh vzniku centra sa začal písať v máji 2017, keď obci Zborov bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 322 891 eur na realizáciu projektu „Komunitné centrum Zborov“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Hodnotiteľom bol predložený takýto zámer: „Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej skupiny rómskej komunity k sociálnej infraštruktúre.
 
Výstavba Komunitného centra ako neutrálneho priestoru, ktorý je dostupný a otvorený pre akúkoľvek cieľovú skupinu, má svojím nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb i ďalších aktivít a činností napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problém jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva Zborova. Činnosti KC majú ambíciu podnietiť ľudí k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v obci a tiež k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj a prosperitu ich domácej sídelnej komunity“.
 
Dnes je činnosť komunitného centra zabezpečená vďaka podpore vo výške 103 220 eur. Financie pochádzajú z národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza“ spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt prebieha od novembra 2019 do februára 2022.
(13:35, zborov.sk)
Diskusia
Pridať komentár