Kraj prerozdelí vyše 5,6 miliónov eur

1319x
04. Marec 2020
Kraj vyčlenil na dotačné výzvy vyše 5,6 miliónov eur
Požiadajte kraj o dotáciu
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 5,6 milióna eur. O grantové peniaze sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi, náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať vo Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Výzve Mikroprogram PSK, ktorá bola doteraz známa ako výzva Zastupiteľstva PSK.
 
V rámci Výzvy pre región je pre žiadateľov alokovaných takmer 4,4 milióny eur, na Výzvu predsedu PSK suma 224 600 eur a na Mikroprogram PSK vyše 1,01 mil. eur.
 
„Prioritou, podobne ako v predchádzajúcom období, ostáva podpora sociálnych služieb, budovania športovísk a rozvoja športu, taktiež oprava a pomoc pri rekonštrukcii kultúrnych pamiatok a organizovaní kultúrnych podujatí, pri dobudovaní cyklotrás a cyklochodníkov. Po novom chceme smerovať časť peňazí aj do oblasti zdravotníctva, konkrétne do paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť všetky oblasti kraja s cieľom zvyšovať kvalitu života tak v mestách, ako aj na vidieku,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
 
73 žiadateľov v uplynulom roku 
 
Krajská samospráva vyhlásila opätovne Výzvu pre región, ktorá už vlani priniesla novú koncepciu podpory infraštruktúry cestovného ruchu, cykloturizmu, pútnického turizmu a športovísk, ako aj spolufinancovanie už schválených projektov podporených z eurofondov. V minulom roku sa v rámci nej rozdelilo viac ako 4,4 milióna eur medzi 73 úspešných žiadateľov, mnohé z týchto projektov sa už zrealizovali.
 
V aktuálnej Výzve pre región na rok 2020 krajskí poslanci rozhodli o alokácii 3,2 mil. eur do štyroch programov. Ide o podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK a napokon podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Pri podpore cyklodopravy a cykloturizmu musí byť miera spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 30 percent, pri zvyšných programoch minimálne 50 percent zo schválenej dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať elektronicky prostredníctvom e-služieb alebo poštou na adresu Úradu PSK v termíne do 31. marca 2020. Na zvyšnú sumu 1,2 mil. eur PSK plánuje vyhlásiť výzvu v júni 2020 prioritne so zameraním na oblasť cestovného ruchu a projektov obcí do 2 000 obyvateľov.
 
Tri programy 
 
Dotácie z Výzvy Mikroprogram PSK a Výzvy predsedu PSK sú určené na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, záujmových združení občanov v troch programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby. Pri Výzve predsedu PSK je minimálna výška príspevku na jeden projekt 1 000 eur a maximálna 10-tisíc eur, pri mikroprograme sa dolná hranica podpory odvíja od 700 eur. Finančná podpora je v oboch grantových schémach u žiadateľov možná pri dvadsaťpercentnom spolufinancovaní zo schválenej dotácie. Žiadosť pri mikroprograme je možné podať do 31. marca, pri Výzve predsedu PSK do 30. júna 2020. Podporené projekty vo všetkých troch programoch oboch výziev musia úspešní žiadatelia zrealizovať do 31. októbra tohto roku.
 
Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach PSK, ako aj potrebné formuláre vrátane e-podaní nájdu žiadatelia na stránke www.vucpo.sk.
 
Doplňujúce informácie:
 
VÝZVA PRE REGIÓN
 
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu
V tomto programe môžu žiadatelia požiadať o dotáciu na realizáciu projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických trás PSK, na prípravu ich projektových dokumentácií, ako aj vytvorenie nových a modernizáciu už existujúcich cyklotrás. Podporuje sa tiež vznik nových a modernizácia existujúcich inteligentných „BikePoint“cyklosčítačov. Minimálna výška dotácie je stanovená na 10 tis. eur, maximálna na 200 tis. eur, miera spoluúčasti žiadateľa predstavuje min. 30% zo schválenej dotácie.
 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok
Jedná sa o podporu prípravy dokumentácie a realizácie projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Minimálna výška dotácie je v prípade kapitálových (investičných) výdavkov, ktoré zahŕňajú prípravu, výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a objektov 20 tis. eur a maximálna 200 tis. eur. Čo sa týka bežných (neinvestičných) výdavkov - opravy a údržby kultúrnych pamiatok, pamätihodností a pod., minimálna výška dotácie je 10 tis. eur a maximálna 100 tis. eur. Miera spoluúčasti žiadateľa je v oboch prípadoch min. 50% zo schválenej dotácie.
 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Žiadatelia môžu žiadať o dotáciu na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu a modernizáciu nových či existujúcich športovísk v PSK a ich vybavenie. Cieľom programu je vytváranie podmienok pre rozvoj športu na území nášho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne na športové aktivity, rozvoj talentov detí a mládeže kraja. Minimálna výška dotácie v tomto programe je na jednu žiadosť 20 tis. eur a maximálna 200 tis. eur. Miera spoluúčasti žiadateľa je v oboch prípadoch min. 50% zo schválenej dotácie.
 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Nový program výzvy sa zameriava na podporu realizácie projektov, ktoré vedú k skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb na území PSK a paliatívnej zdravotnej starostlivosti o terminálne chorých a zomierajúcich. Cieľom je tiež podporiť rekonštrukcie, modernizáciu, opravu, údržbu a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov soc. služieb. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť predstavuje 10 tis. eur a maximálna 20 tis. eur. Miera spoluúčasti žiadateľa je min. 50% zo schválenej dotácie.
 
VÝZVA MIKROPROGRAM PSK A VÝZVA PREDSEDU PSK
 
Program 1: Šport – podpora športovej činnosti, športovísk a športových podujatí
Cieľom tohto programu je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk, modernizovať a budovať športovú infraštruktúru, podporovať športovú mládež a reprezentáciu amatérskych športovcov kraja. Žiadatelia môžu požiadať aj o dotáciu na usporiadanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území nášho kraja.
 
Program 2: Kultúra – podpora projektov na obnovu kultúrnych pamiatok a kultúrnych podujatí
PSK bude v tomto programe podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, festivaly a prehliadky umenia všetkých druhov, tvorivých dielní, výstav, folklórnych skupín, sympózií či seminárov. O dotáciu v tomto programe môžu žiadatelia žiadať aj v prípade prípravy dokumentácie a samotnej realizácie obnovy, rekonštrukcie, modernizácie, opravy či údržby kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a na ich vybavenie hnuteľným majetkom.
 
Program 3: Sociálne služby – kvalitné poskytovanie sociálnych služieb v PSK
Cieľom tretieho programu výziev je kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území nášho kraja neverejnými poskytovateľmi. Podpora sa vzťahuje na rekonštrukciu, modernizáciu či stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb, ich opravu a údržbu či na nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, pomôcok a pod.. Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnych služieb.
(20:10, D. Jeleňová)
Diskusia
Pridať komentár