Zápis detí do materskej školy v Bardejove

2391x
30. Apríl 2020
Zápis detí do škôlky
Rodičia môžu zapísať svoje deti do materskej škôlky 
 
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.
 
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude Mesto Bardejov organizovať bez osobnej prítomností detí a to:
  • elektronickou formou
  • poštou
  • osobne
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať: ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
 
Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: ak zákonní zástupcovia dieťaťa nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt
 
Vážení rodičia, aktuálna žiadosť o prijatie je súčasťou tejto správy ako príloha, zároveň si ju môžete stiahnuť na nasledujúcom linku http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/zakladne-dokumenty-msu/tlaciva-ziadosti-a-dokumenty , v sekcii oddelenia školstva, rovnako si ju môžete vyzdvihnúť osobne vo vestibule príslušnej materskej školy v dňoch, určených danou materskou školou, tak ako je to uvedené v podmienkach organizácie zápisu za každú MŠ, ktoré sú prílohou tejto správy. V prípade nejasností získate konkrétnejšie informácie na emailových adresách , resp. telefónnych číslach jednotlivých materských škôl, ktoré sú uvedené nižšie :
 
MŠ Komenského 24, ms.komenskeho24@bardejov.sk, 0901 713 501 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Komenského 47, ms.komenskeho47@bardejov.sk, 0901 713 502 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Gorkého, ms.gorkeho13.zapis@gmail.com, 0901 713 503 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Nový Sad, ms.novysad@bardejov.sk, 0901 713 504 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Nábrežná, ms.nabrezna@gmail.com, 0901 713 505 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Vinbarg, ms.lsvobodu@gmail.com, 0901 713 506 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Bard. Nová Ves, ms.bnves@gmail.com, 0901 713 507 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Pod Papierňou, zspp.edupage.org, 0910 155 514 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
MŠ Pod Vinbargom, www.podvinbargom.sk, 0911 544 004 - konkrétnejšie informácie o zápise nájdete TU
Tešíme sa na Vás
(18:35, bardejov.sk)
Diskusia
Pridať komentár