Viceprimátorka E. Hudáková: Poslanci svojim hlasovaním zablokovali už realizované akcie

2115x
18. Máj 2020
Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva
Poslanci zasadali netradične 
 
Vo štvrtok (14. mája) sa za zvýšených protiepidemiologických opatrení konalo v poradí XII.-te riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ).
 
Hoci jeho konanie bolo avizované najprv ako rokovanie bez účasti verejnosti, na základe opatrenia hlavného hygienika SR číslo OLP/3881/2020 zo 6. mája t.r. bola umožnená na rokovaní prítomnosť aj obyvateľom Bardejova – a niektorí túto možnosť aj využili.
 
V úvode štvrtkového rokovania sa prezentovalo 23 z 25-tich zvolených poslancov: kvôli chorobe predsedajúca viceprimátorka Eva Hudáková ospravedlnila neúčasť poslancov Petra Petruša a Andreja Havrillu.
 
Zmena programu
 
Po schválení rokovacieho programu požiadali poslanci o prestávku, po nej navrhol poslanec Marek Šimco zmenu programu: tá spočívala v návrhu na vypustenie z rokovania Návrhu na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 a s ním spojené stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Návrh predpokladal zvýšenie objemu rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o viac ako 4,5 milióna eur.
 
Dvanásti poslanci (Bochňa, Hanko, Soroka, Fotta, Slavomír Hudák, Marek Hudák, Peter Hudák, Šimco, Šmilňák, Tkáč, Micenko a poslankyňa Marková) následne hlasovali za vyňatie tohto návrhu zo štvrtkového rokovania, čím vlastne stopli na neurčito také aktivity, ako je rekonštrukcia Homolkovej ulice (90 tisíc eur), rekonštrukcia mestskej športovej haly (1,5 milióna eur), rekonštrukcia futbalového štadióna (50 tisíc eur), rekonštrukcia Mokrolužského mosta (216 tisíc eur), ale aj dotácie externým subjektom na mládežnícky šport a športové podujatia, rekonštrukciu Kina Žriedlo, stavebné práce nájomných bytov na Poštárke, či rozšírenie verejného osvetlenia a revitalizáciu minerálneho prameňa v Dlhej Lúke.
 
Na neurčito sa taktiež odkladajú viaceré rozvojové projekty revitalizácií sídlisk, budovania cyklotrás a ďalšie aktivity samosprávy. Kým ďalšie rokovacie body poslanci schváli takmer bez rozpravy, pomerne živú diskusiu rozpútal Návrh nakladania s majetkom mesta: jednalo sa o predaj pozemkov za Bardejovskou Novou Vsou (poslanci spochybňovali najmä stanovenie ceny znalcom, zdala sa im prinízka, ako aj nevypísanie verejnej obchodnej súťaže), pozemkov v Bardejovských Kúpeľoch (prakticky z tých istých dôvodov), ale napádali aj zriadenie vecného bremena v súvislosti so stavbou benzínovej stanice na Ťačevskej ulici.
 
Poslanci napokon mnohé, a dá sa povedať, že z hľadiska mestských príjmov podstatné veci z návrhu vyňali a predaje neschválili, čím môže dôjsť nielen k nenaplneniu odhadovaných príjmov na úrovni 300-400 tisíc eúr, ale v súvislosti s neodsúhlasením vecného bremena aj k bezprecedentnej situácii, kedy stavebný úrad môže odkázať samosprávu na súd za porušenie zákonom predpísaných povinností...
 
Záverečný účet mesta
 
V ďalšom poslanci schválili o.i. i Záverečný účet mesta za rok 2019: celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 34,8 mil. €. (v roku 2018 to bolo 30,5 mil. €), čo je medziročný nárast o 4,3 mil. €.
 
Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 34,4 mil. € (v roku 2018 to bolo 30,3 mil. €), čo je medziročný nárast o 4,1 mil. €.
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 389 tis. € - v roku 2018 to bol prebytok 203 tis. €. Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2019 bol 37,8 mil. € (v roku 2018 to bolo 34,5 mil. €).
 
Je to medziročný nárast o 3,3 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2019 bol 36,7 mil. € (v roku 2018 to bolo 32,4 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 3,2 mil. €, kapitálový so schodkom 2,8 mil. €.
 
Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,2 mil. €. Medzi schválené materiály sa zaradili aj žiadosti o nenávratný finančný príspevok piatich projektov a návrhy zmien a doplnkov troch všeobecne záväzných nariadení mesta.
 
Krátko po trinástej hodine popoludní, po vyčerpaní všetkých rokovacích bodov predsedajúca viceprimátorka Eva Hudáková XII.-te riadne zasadnutie poslaneckého zboru ukončila.
 
VYJADRENIE viceprimátorky Evy Hudákovej k priebehu a záverom rokovania MsZ
 
Priebeh a výsledky XII.-teho zasadnutia MsZ po jeho ukončení krátko zhodnotila aj jeho predsedajúca, viceprimátorka JUDr. Eva Hudáková:
 
“Štvrtkové zastupiteľstvo bolo netradičné nielen tým, že sa konalo v čase veľmi vážnej situácie pre všetkých, ale najmä netradičným prístupom poslancov k prejednávaným materiálom. Mám na mysli najmä hospodárenie s majetkom mesta, ale aj Návrh na I. zmenu programového rozpočtu – ten súvisel s realizáciou existujúcich investičných akcií mesta, ale aj novými. Tie vznikli jednak požiadavkami na využitie fondov, ale aj s požiadavkami poslancov z jednotlivých volebných obvodov. Samozrejme, že na realizáciu týchto poslaneckých požiadaviek bolo treba zabezpečiť finančné prostriedky, a v konečnom dôsledku aj ich realizáciu...
 
Chcem zdôrazniť, že materiál bol dlhodobo pripravený už na marcové zasadnutie MsZ, ktoré sa ale zo známych dôvodov nekonalo, prerokovaný bol v mestskej rade, finančnej komisii, uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami politických klubov. To všetko s tým, že vedúci odborov a oddelení boli pripravení všetky skutočnosti – v prípade nejasností - odkonzultovať. Na stretnutí s predsedom klubu KDH sa zúčastnili okrem mňa aj vedúci finančného odboru a vedúci odboru rozvoja mesta. Aj napriek tomuto všetkému zo strany klubu KDH odznel návrh na vylúčenie tohto bodu z rokovania, ktorý tesnou väčšinou hlasov prešiel...
 
Čo to znamená si asi neuvedomili ani samotní poslanci, ktorí ho svojimi hlasmi podporili. V prvom rade však svojim hlasovaním spôsobili zablokovanie už realizovaných akcií ( ako uz bolo vyššie uvedené ), no rovnako aj nových akcií, o ktoré sa mesto uchádza. Nechceme totiž stagnovať v rozvoji mesta. Aj napriek existujúcej situácii. pri prísnej kontrole financií máme na to, aby sme pokračovali v začatých veciach a uchádzali sa o nové.
 
Vďaka tomuto postupu poslancov je však otázne, čo bude ďalej - zrejme to bude znamenať pozastavenie existujúcich i nových investícií, možno i vrátenie zdrojov z eurofondov. Poslanci sa obrali o možnosť diskutovať o tom, nechať si veci vysvetliť, ak už si nenašli toľko času, aby si – z ich pohľadu problémové - veci aj osobne overili. Vedúci odborov sú totiž pripravení tieto záležitosti vysvetliť a konzultovať. A to je na škodu veci. Som tým nesmierne sklamaná a určite budú sklamaní aj obyvatelia dotknutých častí mesta a ďalší, ktorých sa to týka. Na dôvažok: ak už sme o majetku diskutovali tak dlhý čas, aj tejto problematike sme mohli venovať minimálne toľko pozornosti namiesto jej odloženia na neurčito.
 
Hospodárenie
 
A ešte k majetku: je ťažké diskutovať o cene, ak máte znalecké posudky. Že poslanec má iný názor – nech sa páči, ale nech si to odkonzultujú so znalcom, nie v priamom prenose strašiť obyvateľov mesta rečami o výpredaji majetku. Predávame iba prebytočný majetok, pri dodržaní zákonných podmienok. Ja osobne neviem o tom, že by sme v tomto smere mali nejaké problémy, žaloby, alebo protesty prokurátora. Na záver chcem povedať, že očakávam, že poslanci, ktorí podporili zablokovanie zmeny programového rozpočtu prídu s nejakým konštruktívnym návrhom ako ďalej, Mesto, žiaľ, musí zatiaľ prijať razantné reštrikčné opatrenia...“
 
JUDr. Eva Hudáková, viceprimátorka
(12:09, Š. Hij) 
Diskusia
Pridať komentár