Bardejovskí poslanci prišli na Vinbarg a na Obrancov mieru

1947x
21. Máj 2020
Kontrolný deň
Bardejovskí poslanci a primátor na kontrolnom dni 
 
Jedným z dôvodov odmietnutia prerokovania na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) Návrhu na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 bola údajná absencia u poslancov informácií o potrebe dofinancovania niektorých rozvojových projektov: finančné objemy týchto doplnkových prác však boli súčasťou materiálu, predloženého na rokovanie mestskej rady (MsR) ešte 12. marca tohto roka.
 
Výhovorky „my sme o tom nevedeli“ preto nie sú namieste: priestor na vyjasnenie si záležitostí bol ešte v marci. Ak sa tak na rokovaní MsR nestalo nemôže byť dávané za vinu samospráve.
 
Aby sa však v budúcnosti zamedzilo rôznym podozreniam, nedôvere a výčitkám zvolal primátor mesta Boris Hanuščak na štvrtok 21. mája kontrolný deň na dvoch stavbách, ktoré sa realizujú z eurozdrojov a ktoré potrebujú dofinancovanie doplnkových prác: jednalo sa o kontrolu projektov revitalizácie sídliska Obrancov mieru a sídliska Vinbarg (náklady na oba tieto projekty, hradené z mimorozpočtových zdrojov mesta predstavujú sumu necelých 800 tisíc eur každý).
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Revitalizácia sídliska Obrancov mieru
 
Primátor a viceprimátori, poslanci MsZ, odborní zamestnanci úradu, projektant i zástupcovia zhotoviteľa v často veľmi emotívnej diskusii pomerne detailne rozobrali tie skutočnosti, ktoré ovplyvnili rast nákladov nehradených z projektovaného rozpočtu: v prípade tohto sídliska to boli najmä práce na eliminácii priesaku spodných vôd, ktorý projekt objektívne nemohol predpokladať, ale aj násypy zeminy v prípade výstavby chodníkov a rekonštrukcii ihrísk v medziblokových priestoroch, ako aj iné skutočnosti, ktoré sa objavili v procese realizácie. Všetky tieto tzv. „práce naviac“ však boli zaznamenávané v stavebných denníkoch, boli konzultované s projektantom i zhotoviteľom stavby a riadne zaevidované.
 
Revitalizácia sídliska Vinbarg
 
Vzniknuté náklady boli spôsobené vyjdením v ústrety požiadavkám obyvateľov sídliska: v niektorých prípadoch to boli požiadavky na vytvorenie nových chodníkov, v niektorých úpravami cestných komunikácií tak, aby sa zachovali tam vysadené stromy (zdvihnutie telesa chodníka a vybúranie dovtedajšieho múrika), ale aj požiadavkami na rozšírenie počtu svetelných bodov, teda verejného osvetlenia o časti, kde si to bezpečnosť vyžaduje, kde jeho existenciu potvrdil každodenný sídliskový život.
 
Z tohto kontrolného dňa, ktorého konanie poslanci MsZ jednoznačne ocenili, pretože mali možnosť na vlastné oči a priamo v teréne sa presvedčiť o opodstatnenosti navrhovaných rozpočtových úprav, bude spracovaný podrobný zápis. Jeho súčasťou bude aj vyčíslenie nákladov, pričom podľa podrobnejšej špecifikácie vykonávaných doplnkových prác.
 
V takýchto kontrolných dňoch má samospráva ambíciu pokračovať aj v prípade iných projektov – mali by sa uskutočniť už budúci týždeň.
(13:17, Š. Hij)
Diskusia
Pridať komentár