V Bardejove opäť zasadala mestská rada

1393x
10. September 2020
Na programe bolo viacero bodov
Rokovanie prebehlo vo veľkej zasadačke 
 
Vo štvrtok 10. septembra v Bardejove znovu zasadla mestská rada. Stretnutie jej členov sa kvôli zachovaniu a rešpektovaniu odporúčaní štátnych organizácií, ako aj vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19, uskutočnilo v priestoroch veľkej zasadačky. Tá ponúka iné, vyhovujúcejšie priestorové podmienky, než zasadačka mestskej rady.
 
Táto nutnosť vyplynula aj z množstva prerokovávaných materiálov: pozvánka obsahovala takmer dvadsiatku bodov, pričom len Návrh nakladania s majetkom mesta obsahoval vyše tridsať strán predkladaného textu.
 
Členovia rady sa im postupne venovali. Po Návrhu nakladania s mestským majetkom prerokovali a odporučili na prerokovanie mestského zastupiteľstva Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta a pomerne rozsiahlu Správu o plnení mestského rozpočtu a zriadených rozpočtových organizácií za prvý polrok tohto roka – ako ju lakonicky zhrnul vedúci odboru ekonomiky Mestského úradu Ing. Marcel Karol „...aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou, vďaka včas prijatým úsporným opatreniam a zodpovednému prístupu, sme prvý polrok zvládli a zvládneme aj ten druhý".
 
Obdobné hodnotenie zaznelo aj v prípade polročného hospodárenia v piatich mestských obchodných spoločnostiach a dvoch príspevkových mestských organizáciách. Aj tu sa pod pozitívne plnenie podpísali prijaté a striktne dodržiavané úsporné opatrenia.
 
Rada prerokovala aj dva investičné zámery: alternatívny zámer výstavby nájomných bytov a zámer rekonštrukcie mestskej športovej haly. V prvom i druhom prípade bolo prijatie akýchkoľvek záverov odsunuté na neskôr. V prípade nájomných bytov aj kvôli očakávanému výraznejšiemu zapojeniu sa štátu do riešenia tejto problematiky a určeniu jasnejších pravidiel, v druhom kvôli samotnej rozsiahlosti investície, ktorá zahŕňa aj nutnosť zabezpečenia financovania v priebehu nielen tohto, ale aj budúceho roka.
 
Drvivá väčšina prerokovaných materiálov bola odporúčaná na schválenie mestským zastupiteľstvom, ktoré by sa predbežne malo konať 1. októbra tohto roka.
(13:29, Š. Hij, vedúci referátu tlačového a medzinárodných vzťahov MsÚ Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár