Dokončia hnedý priemyselný park

12x
03. Apríl 2015

Stavebné práce majú byť ukončené do augusta

 bardejov namestie.jpg

Po takmer troch rokoch od pozastavenia projektu sa 20. marca 2015 naplno rozbehli stavebné práce na dokončení „Hnedého priemyselného parku Bardejov“, ktorý je financovaný prostredníctvom eurofondov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Po zvládnutí všetkých peripetií a úskalí súvisiacich s preverovaním postupov pri verejnom obstarávaní sa tak konečne podarilo obnoviť jeho financovanie.

V súvislosti s týmto projektom už bolo napísané a povedané mnoho, napriek tomu neuškodí uviesť niektoré aktuálne informácie:

  • Cieľom projektu je na zrekonštruovanej ploche 13 544 m2v priebehu piatich rokov po ukončení projektu vytvoriť minimálne 250 nových pracovných miest a realizovať investície v v hodnote minimálne 1,991 mil. €.
  • Riadiaci orgán na základe výsledkov kontroly verejného obstarávania stanovil cit. „výšku korekcie na úrovni 25 % z celkovej hodnoty zákazky na dodávku stavebných prác“.  V zrozumiteľnom vyjadrení to znamená krátenie grantu o 1,847 mil. €,  ktoré bude vysporiadané tak, že časť t.j. 1,068 mil. € mesto postupne, v priebehu troch rokov, vráti  späť na účet ministerstva hospodárstva  a zvyšná časť bude predmetom vzájomného započítania.
  • Celkové náklady projektu, od jeho začiatku až po ukončenie, predstavujú čiastku 10,363 mil. €, z toho nenávratný finančný príspevok od riadiaceho orgánu poskytnutý Mestu, už po zohľadnení krátenia,  tvorí  7,331 mil. €.
  • Na ukončenie stavby je ešte potrebné preinvestovať sumu 2,730 mil. €, z toho 1,639 mil. € dostane Mesto formou nenávratného finančného príspevku z riadiaceho orgánu, zostávajúca časť je spolufinancovanie Mesta.
  • Z hľadiska špecifikácie prác na stavbe  je potrebné dokončiť omietky, betonáže, realizovať finálne úpravy podláh v halách,  obklady a dlažby, zdravotechniku, plyn a kúrenie, montážne práce v rozsahu elektrika, slaboprúd a  vzduchotechnika, osadiť výťahy a vybudovať spevnené plochy, vykonať revízie a revízne opravy súvisiace s dlhodobým pozastavením stavby.
  • Stavebné práce na základe uzavretých zmluvných vzťahov majú byť ukončené do 14. augusta 2015, administratívne ukončenie celého projektu najneskôr do 17. septembra 2015.

 

Celkovo to však znamená, že do majetku Mesta Bardejov pribudne viac ako 10 mil. investícia, ale najmä nevyčísliteľná pridaná hodnota v podobe vytvorenia podmienok pre postupný vznik stoviek nových pracovných miest.

 

BJ - Žilina AhojBJ.jpg

http://ahoj.tv/kalendar/detail/422/futbal_zeny_juniorky_bardejov_zilina.html 

(13:38, bardejov.sk)

Diskusia
Pridať komentár