Na mestskom zastupiteľstve vo Svidníku schválili ďalšie dôležité body

625x
18. September 2020
Vlastné zariadenie sociálnych služieb či zníženie nájmu
14. mestské zastupiteľstvo 
 
Stredajšie mestské zastupiteľstvo vo Svidníku prinieslo schválenie dôležitých bodov v oblasti rozvoja mesta i dôležitých informatívnych správ. Mesto je bližšie k vlastnému zariadeniu sociálnych služieb.
 
Na mestskom zastupiteľstve bola schválená informatívna správa k tomuto zariadeniu. Svidník pristúpil k príprave projektovej dokumentácie pre stavbu ,,Zariadenie sociálnych služieb “ v objekte bývalého SOUO na ul. Sov. hrdinov.
 
Areál sa môže zmeniť po realizácii na krásne prostredie pre starobu s prvkami modernej zelenej architektúry. Trojpodlažná budova by mala ekologické riešenie zelenej strechy i zachytávača dažďovej vody a oddychovú zónu v podobe parku.
 
Mali by byť poskytované dva druhy sociálnych služieb, a to sociálna služba v zariadení pre seniorov s maximálnym počtom 40 klientov a sociálna služba v dennom stacionári s maximálnym počtom 58 klientov.
 
Financovanie je mimoriadne dôležité a v roku 2019 bola Úradom vlády SR mestu Svidník poskytnutá účelová dotácia 100 000,00 EUR na výstavbu sociálneho zariadenia. O ďalšie finančné prostriedky sa budeme uchádzať cez ŠFRB, čo by mohlo pokryť 90% a viac z ceny projektu.
 
Schválený návrh na zníženie nájmu za nebytové priestory a pozemky
 
O 50% sa znižuje nájomné za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve mesta Svidník počas doby úplného uzatvorenia jednotlivých prevádzok pre nájomcov, ktorých právo užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. februára 2020 a užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené uzavretím predmetu nájmu.
 
K 50% zníženia nájmu mestom Svidník sa pridá aj ďalších 50%, ktoré uhradí Ministerstvo hospodárstva SR po podaní žiadosti mestom i samotným nájomníkom. O zníženie nájmu môže požiadať nájomník mesto Svidník do 15. októbra 2020 písomnou formou.
 
Optika k domom vo Svidníku
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým umožňuje umiestnenie telekomunikačnej siete vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. na pozemkoch vo vlastníctve mesta v rámci budovania optických telekomunikačných sietí v lokalitách IBV vo Svidníku.
 
Zelená strecha na materskej škole
 
Poslanci prijali uznesenie zapojenia sa do výzvy na vodozádržné opatrenia na realizáciu projektu s názvom: „SVIDNÍK – MŠ ul. Ľ. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy“. Materská škola na Ulici Ľ. Štúra je najstaršou škôlkou vo Svidníku a zároveň má v starostlivosti najviac detí. Ako jediná má však nerekonštruovaný starý pavilón, ktorého strecha je v pôvodnom stave.
 
Dažďová voda zo strechy je odvádzaná do kanalizácie, nie je nijako zachytávaná. Cieľom predkladaného projektu je zadržať dažďovú vodu vsakovaním prostredníctvom vybudovania vodozádržného opatrenia – zelenej strechy. Prerokovaná bola aj Čiastková správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2020 (COVID-19), o ktorej informovala Helena Hrebeňaková, regionálna hygienička.
 
V programe mestského zastupiteľstva bola aj Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, Správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2020, Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2020/2021, VZN mesta Svidník o vyhlásení zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Svidník a Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svidník č. 10. Rokovalo sa aj o návrhu na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník a o návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2020. Súčasťou 3. zmeny rozpočtu je aj prijatie návratnej finančnej výpomoci, ktorá by sa využila do konca tohto roka na rekonštrukcie ďalších úsekov ciest a chodníkov.
 
Zimný šport pre celý región
 
Prerokoval sa aj návrh na Schválenie finančnej dotácie od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Mesto Svidník chce prestrešením a skvalitnením zázemia ľadovej plochy vo Svidníku predĺžiť sezónu fungovania klziska a zabezpečiť vyššiu športovú atraktivitu pre celý región. Viacerých poslancov zaujímala technická špecifikácia a cena diela. Tieto informácie budú známe po ukončení projektu a vysúťažení ceny za dielo, preto bude k téme zvolané ešte samostatné pracovné rokovanie. Financovanie projektu je podporené zo zasadnutia vlády SR 300-tisíc eur, dotáciou z PSK 150-tisíc eur a dotáciou zo SZĽH 250-tisíc eur.
(8:40, svidnik.sk) 
Diskusia
Pridať komentár