Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove začala netradične

1521x
21. September 2020
Od nového školského roka s novým názvom
Stredná odborná škola poskytuje kvalitné prepojenie teórie a praxe 
 
Netradičný začiatok nového školského roka má za sebou aj Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove. Práve nový názov školy, ktorú ľudia poznajú hlavne pod starým názvom Hotelová Akadémia Jána Andraščíka, je najvýraznejšou zmenou na začiatku školského roka.
 
V druhom polroku uplynulého roka škola musela kvôli koronavírusu prejsť na formu dištančného vzdelávania.
 
„Aj keď je v našej škole tradíciou začínať školský rok slávnostne, spoločne v jedálni školy, tento rok sme v záujme ochrany zdravia pedagógov aj žiakov upustili od takéhoto slávnostného otvorenia školského roka a snažili sa prispôsobiť protiepidemiologickým opatreniam. Žiaci po príchode do školy išli rovno do tried, kde sme školský rok zahájili štátnou hymnou,“ ozrejmila riaditeľka školy Helena Ferková, ktorej príhovor si žiaci spoločne s príhovorom ministra školstva vypočuli.
 
Od druhého septembra škola dodržiava prísne protiepidemiologické opatrenia – žiakom a všetkým zamestnancom školy sa pri vstupe do budovy odmeria telesná teplota, všetci sú povinní použiť dezinfekciu a nosiť rúška, pravidelne sa čistia a dezinfikujú priestory školy, často sa vetrá.
 
Zmena názvu školy
 
Najvýraznejšou zmenou, ktorou škola prešla, je zmena jej názvu. Od 1. septembra 2020 totiž Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka nájdete už ako Strednú odbornú školu ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka.
 
„Rozhodnutie zmeniť názov školy vyplynul z toho, že na škole máme odbory, ktoré pôvodný názov nezastrešoval, napríklad manažment regionálneho cestovného ruchu, poradenstvo vo výžive či ekonomické lýceum. Tlak na zmenu názvu školy sme pociťovali aj zo strany rodičov, predovšetkým odboru ekonomické lýceum. Tento odbor máme na našej škole od 1. septembra 2018, keď ich MŠVVaŠ SR zaradilo do siete našej školy od zrušenej Obchodnej akadémie,“ poznamenala Ferková.
 
V tomto školskom roku škola otvorila štyri triedy denného štúdia a dve triedy externého štúdia, v ktorých študuje spolu 81 prvákov v dennom štúdiu, a to v odboroch: hotelová akadémia, ekonomické lýceum, poradenstvo vo výžive, kuchár, čašník a 31 žiakov v externom štúdiu v odbore kuchár a daňové služby.
 
„Teší nás, že po dlhšom čase sa nám podarilo otvoriť aj trojročné učebné obory a to kuchár a čašník. Spolu na škole je 361 študentov, z toho 297 žiakov v dennom štúdiu a 64 študentov v externom štúdiu,“ dokončila riaditeľka školy.
 
Duálne vzdelávanie v popredí
 
Celkovo sa zvýšil záujem žiakov, ale aj zamestnávateľov, o duálne vzdelávanie. Procesom certifikácie prešli ďalší zamestnávatelia. Z terajších prvákov na škole v odbore kuchár a čašník študuje celkovo 15 v systéme duálneho vzdelávania.
 
V súčasnosti sú v procese certifikácie aj zamestnávatelia z odboru cukrár a od budúceho školského roka by škola chcela tento odbor po rokoch otvoriť opäť. Konečné slovo v tomto však bude mať zriaďovateľ – Prešovský samosprávny kraj.
 
Počas školského roka plánuje škola realizovať projekt Kvalita výučby na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb, ktorého rozpočet je približne 280-tisíc eur.
 
„V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy a v rámci tohto projektu plánujeme modernizovať výpočtovú techniku. Okrem toho sa aktuálne realizuje posilnenie statiky strechy telocvične a montujú sa basketbalové koše, takže v našej telocvični sa budú môcť realizovať takmer všetky druhy športov,“ podotkla Ferková.
 
Kvalitné prepojenie teórie a praxe
 
Zamestnanci školy veria, že v tomto školskom roku nebudú musieť realizovať dištančné vzdelávanie, že všetci v zdraví zvládnu pandémiu COVID-19 a že im epidemiologická situácia dovolí realizovať aktivity, ktoré majú naplánované a schválené – napríklad aj Erasmus+.
 
„Naša škola poskytuje kvalitnú teoretickú prípravu so silnou väzbou na prax. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb je modernou školou, ktorá odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na trh práce, ale aj na štúdium na vysokej škole. Reagujeme na aktuálne trendy v oblasti hotelierstva, ekonomiky a financií, cestovného ruchu, podnikania a športu.
 
Po ukončení štúdia naši absolventi nemajú problém uplatniť sa vo svojom odbore doma, alebo aj v zahraničí. Škola má množstvo moderných odborných učební, či už ide o učebne informatiky, administratívy a korešpondencie, jazykové laboratóriá, učebne cudzích jazykov, odborné učebne pre praktickú prípravu, veľkú športovú halu a jedálne,“ uzavrela riaditeľka školy Ferková.
(15:31. red)
Diskusia
Pridať komentár