Inovatívny prístup k výučbe písania na Základnej škole v Raslaviciach

2411x
04. Október 2020
Problematika písania na prvom stupni ZŠ
Zasadnutie metodického združenia 
 
V Základnej škole v Raslaviciach sa uskutočnilo Zasadnutie MZ (metodické združenie) 1. – 4. roč. a špeciálnych tried, ktoré sa zaoberalo problematikou písania na 1. stupni ZŠ a používania metódy Comenia Script (ďalej len „ CS“).
 
Hosťami tohto zasadnutia, ktorých na pôde školy privítal riaditeľ školy Mgr. Martin Klempay a ktorí sa podelili o skúsenosti z teórie a praxe boli Doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD. z Prešovskej univerzity Pedagogickej fakulty, PaedDr. Juliana Perečinská a Mgr. Mária Palenčárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), ktorý je jediným pracoviskom v Slovenskej republike (kancelária Prešov), ktorý sa zameriava na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento výskum ovplyvňujú.
 
Samozrejme tohto zasadnutia sa zúčastnili učiteľky z 1. stupňa, učitelia SJL z druhého stupňa, asistentky učiteľa, špeciálna pedagogička a učitelia z okolitých dedín.
 
Písané nespojité písmo 
 
Písmo CS je písané nespojité písmo, ktoré v roku 2002 – 2005 vytvorila česká výtvarníčka a grafička Radana Lencová, s cieľom vytvoriť funkčné písmo, ktoré zodpovedá súčasným potrebám spoločnosti. Autorka Radana Lencová vychádza pri tvorbe písma z toho, s čím deti predškolského veku do školy prichádzajú.
 
Vedia napísať svoje meno veľkými písmenami a autorka na to nadväzuje. Písmo CS je dostatočne veľké, a preto sa deťom, ktoré nemajú dostatočne rozpísanú ruku, ľahšie píše. Základom je, že písmo je čitateľné pri rýchlom písaní, pri písaní so sklonom a aj pri tvarových variantoch. Čitateľnosť písma je jednou zo základných charakteristík písma CS.
 
My sme ho na našej škole začali vyučovať pred štyrmi rokmi. V Štátnom vzdelávacom programe bolo a je uvedené, že deti sa majú učiť písať písaným písmom. Aj na iných školách sa začalo vyučovať nespojité písané písmo – CS, na školách, ktoré boli myšlienke otvorené a mali o to záujem. V roku 2015 sa možnosť výberu potvrdila aj samotným ministerstvom a to dodatkom.
 
Dodatok obsahuje, že školy sa môžu slobodne rozhodnúť, akým typom písaného písma budú učiť na svojich školách. Či je už klasické spojité písané písmo, alebo písané písmo Comenia Script. My sme sa rozhodli pre CS.
 
Všetky písanky a didaktické pomôcky sú k dispozícii v slovenčine. Sú to písanky pre 1. ročník Viem písať 1, 2, pre 2. ročník Putujeme za písmom. Existujú aj plagáty, pexesá, kartičky, obrázky s písmenkami a iné didaktické materiály.
 
Deťom sa písmo páči 
 
Na písmo dobre reagujú deti a aj ich rodičia. To, že je jednoduché a zrozumiteľné, sa odráža aj na príprave doma. Čo sa týka ľavákov, majú v ponuke písmenká, kde pri vodorovných ťahoch môžu písať tieto ťahy opačným smerom ako praváci. Nemusia tlačiť „v protismere“, ale plynule ťahajú v smere, ktorý je im prirodzený. Deti so ŠVVP píšu písmom CS ľahšie ako pri klasickom písanom písme.
 
Naše deti a určite aj deti na iných školách, kde písmo CS je, sa vedia veľmi pekne a plynule vyjadrovať. Svoje myšlienky nielen povedať, ale aj napísať. Zvyšuje sa ich sebavedomie. Získavajú k svojmu písmu vzťah.
 
Text po sebe vedia prečítať ony samy a aj ostatní. Písmo sa pre deti nestáva strašiakom, práve naopak. Je to niečo, čo je im blízke a budú ho používať, ale aj písať s radosťou.
(17:50, A. Vrablová, vedúca MZ 1. - 4.ročníka a špeciálnych tried ZŠ v Raslaviciach)
Diskusia
Pridať komentár