FC TATRAN zablokoval vykonanie auditu a cielene znemožnil mestu zachrániť mládežnícky futbal

723x
24. Február 2021
Chýbajú potrebné podklady
Pred odkúpením podielu bolo potrebné vykonať audit 
 
Vedenie obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN už tri mesiace odmieta sprístupniť dokumenty potrebné pre výkon auditu. Mesto Prešov, ktoré je akcionárom tejto spoločnosti to považuje za neprijateľné a za ich konaním vidí cielený bojkot. Vykonanie hĺbkového auditu v obchodnej spoločnosti bolo totiž od začiatku základnou podmienkou pre odkúpenie podielu väčšinového akcionára FUTBAL TATRAN, s.r.o.
 
Vedenie mesta Prešov a časť mestských poslancov ešte v lete 2020 deklarovali zámer pomôcť mládežníckemu futbalu a zachrániť futbalovú akadémiu, v ktorej hrajú deti a mládežníci. Zhodli sa, že účinným riešením môže byť odkúpenie väčšinového podielu v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Miroslav Remeta sa zúčastnil rokovania na mestskom úrade, na ktorom ponúkol predaj podielu akcionára FUTBAL TATRAN, s.r.o. v objeme 86,96% v spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. v prospech mesta Prešov za 1 euro.
 
Zástupcovia vedenia mesta Prešov a časť mestských poslancov na jeho ponuku reflektovali. Radnica následne postupovala podľa platného uznesenia mestského zastupiteľstva, v zmysle ktorého je potrebný právny a ekonomický audit spoločnosti, pred odkúpením podielu.
 
Do dnešného dňa bez dokumentov
 
S cieľom naplnenia uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 24. 6. 2020, oslovilo mesto v mesiaci júl 2020 viaceré audítorské spoločnosti, ktoré však odmietli vykonať právny a ekonomický audit v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. Po intenzívnej snahe mesta Prešov sa podarilo nájsť spoločnosť, ktorá bola ochotná vykonať ekonomický a právny audit až v mesiaci október.
 
Dňa 16.11.2020 radnica zaslala obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. a obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN, s.r.o. žiadosť o zaslanie dokladov potrebných k vykonaniu ekonomického a právneho auditu na základe priloženého zoznamu. Do dnešného dňa sa nám však nepodarilo získať žiadne dokumenty a materiály, na podklade ktorých by mohlo dôjsť k spracovaniu auditu, a to ani napriek opakovaným výzvam a urgenciám zo strany mesta, ktoré trvali od novembra 2020 do februára 2021. Domnievame sa, že zo strany spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s., ako aj spoločnosti FUTBAL TATRAN, s.r.o., ide iba o naťahovanie času a snahu hľadať dôvody, za ktoré skrývajú neochotu dodať potrebné podklady pre vykonanie auditu.
 
Neochota spolupracovať
 
Mesto Prešov od začiatku jasne deklarovalo a preukázalo vôľu odkúpiť väčšinový podiel v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s., avšak dnes je viac než jasné, že vedenie spoločnosti nechce spolupracovať aj keď verejne vyhlasuje pravý opak.
 
„Môžem potvrdiť, že mesto Prešov malo vážny záujem odkúpiť akcie spoločnosti 1. FC TATRAN, no vyzerá to tak, že úmysel pána Remetu odpredať nám tieto akcie nebol úprimný alebo má táto spoločnosť dôvod niečo skrývať. Situácia je vážna. O to viac sa chceme sústrediť na výstavbu nového futbalového štadióna a hľadanie iných možností pre obnovenie futbalu v meste,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Zavádzajúce tvrdenia
 
Mesto Prešov rázne odmieta zavádzajúce tvrdenia zo strany predsedu predstavenstva spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s. Ing. Miroslava Remetu, podľa ktorého sa celý proces zastavil pre nepodpísanú dohodu o mlčanlivosti. Mesto Prešov poverilo začiatkom decembra 2020 vykonaním hĺbkového právneho auditu advokátsku kanceláriu Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o. a vykonaním ekonomického auditu spoločnosť Sýkora advisory s.r.o.
 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť vyplýva advokátskej kancelárii ako zhotoviteľovi právneho auditu priamo zo zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. a uzavretie osobitnej dohody o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií by preto bolo nadbytočné. Spoločnosť 1. FC TATRAN, a.s. napriek tomu nesprístupnila žiadne z vyžiadaných materiálov a chcela zaviazať audítorskú spoločnosť, aby v prípade porušenia mlčanlivosti zaplatila pokutu vo výške 100 tisíc eur, čo považujeme za veľmi neštandardné.
 
Pán Ing. Remeta taktiež zdôvodňuje nedodanie vyžiadaných podkladov tým, že advokátska kancelária a audítorská spoločnosť, s ktorými mesto Prešov uzavrelo zmluvu o poskytovaní poradenských služieb 1.12.2020, nie sú pre neho zmluvnými partnermi. Faktom však je, že opakovane vyžiadané dokumenty, neposkytol ani mestu Prešov, ktoré je menšinovým akcionárom (8,7 % akcií) v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s.
(9:04, presov.sk)
Diskusia
Pridať komentár