Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Klube darcov

720x
27. Júl 2021
 Čas máte do 7. septembra
Trvanie jednotlivých projektov je maximálne 10 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu
 
Komunitná nadácia Bardejov za finančnej spoluúčasti Bardterm, s.r.o. a Mesta Bardejov vyhlasuje grantový program Klub darcov 2021/2022.
 
Cieľom programu je podpora občianskych aktivít, ktoré:
 • prispejú k zveľadeniu otvorených i vnútorných priestorov slúžiacich pre verejnosť na ich aktívne užívanie,
 • napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta,
 • invenčným spôsobom napomôžu aktívnemu tráveniu voľného času rôznych skupín obyvateľov mesta,
 • prispejú k posilneniu miestnej demokracie.
Podpora jedného projektu je obmedzená maximálnou finančnou čiastkou 700 eur. Finančná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z požadovanej, resp. zo schválenej čiastky rozpočtu projektu. Udelenie grantu je podmienené osobnou konzultáciou s pracovníkom KNBJ. Uzávierka predkladania projektov do kancelárie KNBJ: 7. september 2021 o 16,00 hod.
 
Trvanie jednotlivých projektov: maximálne 10 mesiacov od podpísania zmluvy o pridelení grantu. Najskôr od 1. októbra 2021 do max. 31. augusta 2022.
 
Predkladateľom projektu môžu byť:
 • občania alebo neformálne skupiny občanov,
 • mimovládne neziskové organizácie, napr. občianske združenia a pod.
 • inštitúcie zriadené štátom alebo samosprávou (školy, špeciálne základné školy, špeciálne internátne školy, osvetové strediská atď.),
 • cirkevné inštitúcie.
Zisková – podnikateľská organizácia nemôže byť žiadateľom o grant.
 
 
Granty sú určené na:
 • krátkodobé, dlhodobejšie, resp. opakujúce sa aktivity bez vymedzenia oblastí,
 • jednorazovú podporu aktivít prebiehajúcich v lokalite mesta alebo jeho bezprostrednej blízkosti, ktorých výsledok bude pre komunitu prínosom z dlhodobého hľadiska.
Granty nie sú určené na:
 • honorár pre koordinátorov projektu,
 • spätné financovanie projektov,
 • individuálne výskumné pobyty, štipendiá,
 • kapitálové vklady,
 • prevádzkové náklady a ostatné osobné náklady je možné hradiť len vo výnimočných prípadoch, a to len ak priamo súvisia s realizáciou projektu.
Kritériom udelenia grantu je:
 
1. miera prínosu aktivity pre mesto Bardejov a jej obyvateľov,
2. konzultácia s pracovníkom KNBJ,
3. počet zapojených aktivistov, dobrovoľníkov,
4. kvalita vypracovaného projektu, reálnosť rozpočtu,
5. vlastná prezentácia projektu pred hodnotiacou komisiou.
 
Formulár na vypracovanie projektu nájdete na: www.knbj.sk resp. http://www.knbj.sk/cms/?page_id=46. Konzultácie v kancelárii KNBJ, Radničné námestie 21 – po dohode cez tel.: 0907 972 763, e-mail: knbj@bardejov.sk.
(14:51, J.Jarina)
 
Diskusia
Pridať komentár