Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (3.10.2021)

1820x
03. Október 2021
Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (3.10.2021)
Pavol Goriščák 
 
Do konca leta tohto roka zaniklo na Slovensku 637 reštaurácií
 
Aj napriek tomu, že posledné mesiace boli už opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 menej prísne, mnohé reštaurácie svoju situáciu spred roka nedokázali prekonať a zatvorili biznis. Do konca leta tohto roka zaniklo na Slovensku 637 reštaurácií, ktoré prevádzkovali fyzické či právnické osoby. Ťažká situácia však mnohých podnikateľov neodradila. V rovnakom čase 1134 nových reštaurácií vzniklo. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.
 
Z analýzy vyplýva, že aktuálne na Slovensku podniká 21 111 reštaurácií, z toho 9348 riadia právnické osoby, zvyšok fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, čo je oproti minulému roku celkový nárast o 792 prevádzok. Ďalej z analýzy vyplýva, že najviac ich vzniklo pred letnými prázdninami, keď sa očakávalo rapídnejšie uvoľnenie opatrení.
 
V júni vzniklo 219 nových prevádzok na Slovensku, druhým najsilnejším mesiacom bol máj, keď bolo registrovaných 189 prevádzok. Podnikanie ukončilo 74 eseročiek a akciových spoločností a 563 fyzických osôb – podnikateľov. Najviac podnikateľov, a to 109, ukončilo podnikanie v sektore reštauračných služieb v máji, v januári to bolo 103 podnikateľov.
 
Platnosť STK a EK by sa mala predlžiť o dvanásť mesiacov
 
S účinnosťou od 1. novembra 2021 by sa mala predĺžiť platnosť povolenia na zriadenie STK a EK a povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality počas COVID-19 o 12 mesiacov a vzťahovať by sa mala na všetkých držiteľov povolení rovnako. Tým sa zmení a doplní ZÁKON 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Návrh zákona o podpore nájomného bývania je príliš všeobecný a vytvára riziká pre verejné financie, uvádza RRZ
 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vypracováva a zverejňuje stanoviská k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady vypracovala analýzu dopadov na verejné financie k návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania.
 
 
Nájomné bývanie by malo byť, podľa návrhu, poskytnuté len ľuďom, ktorí by si inak nevedeli zabezpečiť bývanie a len na nevyhnutné presné obmedzené obdobie. Predložený zákon je však príliš všeobecne formulovaný a negarantuje optimálne nastavenie takejto podpory nájomného bývania.
 
Existuje riziko, že dôjde len k obmedzenému navýšeniu výstavby dodatočných bytov, a teda k limitovanému pozitívnemu vplyvu na ekonomiku, čo sa odrazí vo väčšom negatívnom dopade na verejné financie. V doložke vplyvov nie je uvedený postup kalkulácie vplyvov na verejné financie, ani použité predpoklady.
 
Prezentované pozitívne vplyvy na rozpočet nemajú žiadnu oporu v samotnom zákone, nakoľko tento stanovuje len všeobecne formulované základné rámce, a nie je preto možné kvantifikáciu uvedenú v doložke považovať za kvantifikáciu dopadov predloženej legislatívy. RRZ preto nepovažuje kvantifikáciu predloženú predkladateľom za dostatočnú pre ekonomické zdôvodnenie návrhu.
 
Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy: Slovensku sa darí počet chudobných znižovať
 
V diskusnej relácii na jednotke v RTVS na tému boja proti chudobe prezentoval podpredseda NKÚ výsledky medzinárodnej kontroly. Medzinárodné porovnanie poukázalo na to, že Slovensku sa darí plniť si záväzky voči EÚ a chudobu znižovať. Taktiež poukázalo na úspešnosť projektov v práci s rómskou komunitou.
 
 
Z výsledkov vzišlo, že najviac ohrození chudobou sú mladí ľudia, rodiny s viacerými deťmi alebo len s jedným rodičom, seniori a príslušníci marginalizovaných komunít. Kľúčovým prvkom v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je zamestnanosť, uviedol podpredseda NKÚ.
 
Vzniká platforma Smart Mobility Slovakia
 
Združenie Smart Mobility Slovakia má prinášať riešenia inteligentnej mobility do bežnej praxe na Slovensku. Vzniklo ako formálny predstaviteľ ekosystému inteligentnej mobility, aby posilnilo spoluprácu kľúčových partnerov doma aj v zahraničí. Centrálnym komunikačným bodom združenia sa stane portál smartmobility.gov.sk.
 
Poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku a popri lepšom, efektívnejšom a environmentálne udržateľnom riešení dopravy prispievať k rastu konkurencieschopnosti a výkonu slovenskej ekonomiky.
 
Dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility je využívanie inovácií v  podnikateľskom prostredí a inovačných projektoch. Bez ich zavádzania do praxe by najmä slovenský automobilový priemysel, ale aj viaceré ďalšie nosné odvetvia ekonomiky stratili svoju konkurencieschopnosť. Dôležitou úlohou združenia je komunikácia a predstavovanie tém inteligentnej mobility verejnosti.
(16:13, P. Goriščák, rrz, nrsr, nku.gov.sk, mirri.gov.sk, TA3 TASR)
Diskusia
Pridať komentár