Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (7.10.2021)

1015x
07. Október 2021
Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (7.10.2021)
 
Reforma ambulantnej siete lekárov v regiónoch je schválená
 
Vláda SR 29. septembra 2021 schválila návrh zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého zámerom je v jeho I. fáze zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, s cieľom zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.
 
Ambíciou ministerstva je definovať sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti na základe určených parametrov a každoročne výsledky monitorovať, vyhodnocovať a klasifikovať okresy na: a) zabezpečené, b) rizikové, c) rizikovo nedostatkové, d) kriticky nedostatkové.
 
Sledujte aktuálne správy aj na FACEBOOKU Pavol Goriščák
 
Parametrami pre klasifikáciu okresov sú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Rezort chce tieto užitočné informácie poskytovať lekárom – záujemcom o zriadenie novej praxe, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť sa pre miesto, kde si zriadia svoju ambulanciu, ale aj pre vyššie územné celky, ktoré majú právomoci v podobe vydávania povolení alebo schvaľovania ordinačných hodín.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR novou úpravou zákona prináša tiež finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch formou jednorazového príspevku v sume približne 60 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti. O príspevok sa budú môcť uchádzať aj úplne noví lekári (bez povolenia), ako aj existujúci poskytovatelia, u ktorých sa zamestná nový lekár, ktorý ešte nemá záujem zriadiť si vlastnú prax.
 
 
Ďalšie dve fázy reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti budú riešiť podporu všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva, ktorej obsahom bude aj rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, rozšírenie kompetencií a popísanie úlohy sestry, podpora nových modelov organizácie práce v ambulancii, zníženie administratívnej záťaže či ich platové ohodnotenie.
 
Stručne zosumarizované – tri fázy reformy prinesú jasno v otázkach: koľko a kde potrebujeme všeobecných lekárov, čo presne bude práca lekára a sestry a ako budú odmeňovaní.
 
Misie EÚ na riešenie hlavných výziev
 
Európska komisia dnes začala realizovať päť nových misií EÚ, ktoré predstavujú nový a inovačný spôsob spolupráce a zlepšenia životov ľudí v Európe, ako aj za jej hranicami.
 
Snahou misií EÚ je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.
 
Misie budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority Komisie a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.
 
 
Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení, ako sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:
 
1. Adaptácia na zmenu klímy: podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.
2. Rakovina: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.
3. Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030.
4. 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.
5. Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií a tzv. majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam do roku 2030.
 
Misie EÚ sú priamo spojené s občanmi, ktorí sa môžu angažovať do ich navrhovania, vykonávania a monitorovania. Do pomoci so zabezpečením trvalých výsledkov pre všetkých občanov EÚ sa zapoja členské štáty, regióny a široká škála zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora.
 
Kupujme slovenské jablká
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odporúča našim spotrebiteľom, aby venovali pozornosť pri nákupe ovocia krajine pôvodu, pretože tohtoročná úroda slovenských jabĺk je kvalitná. Okrem zdravého jablka ovocinári garantujú jeho čerstvosť.
 
Dodávateľský reťazec je v prípade našich jabĺk krátky, ovocie nestojí v skladoch, či prepravných kontajneroch, zároveň ovocinári nemusia používať toľko ošetrujúcich prípravkov. Naše jablká sú zdravšie, na stole ich máme priamo zo sadov. Ovocinárstvo je tradičné odvetvie s vysokým potenciálom rozvoja regiónov.
 
 
S cieľom podporiť výsadbu ovocných sadov aj technologicky inovovať ovocinárske podniky vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra v najbližšom období dve projektové výzvy. S celkovými alokáciami 159 miliónov a 170 miliónov eur.
 
Tieto výzvy sú špeciálne určené aj na podporu mladých farmárov. PPA aktuálne vyhodnocuje žiadosti o úľavy na environmentálnej dani, tzv. zelenú naftu, ovocinári požiadali o úľavy v celkovej výške 128 879,49 eur. Pre nové eurofondové obdobie sa pripravuje nárast pre viazané platby, tie sa zo súčasných 400 eur/ha zvýšia v priemere na 700 eur/ha a bude podporených až 3400 ha s celkovou alokáciou 2,4 milióna eur na celé obdobie rokov 2023 - 2027.
 
Vzrastie aj podpora ekologickej produkcie. Napríklad ovocné sady budú podporené sadzbou 800 €/ha v porovnaní so sadzbou z minulosti na úrovni cca. 670 eur/ha. Ovocie produkované v integrovanej produkcii bude podporené tiež zvýšenou sadzbou na úrovni 700 eur/ha v porovnaní so súčasnou sadzbou 500 eur/ha.
 
Okrem hektárovej podpory budú ovocinári podporení aj investičnou podporou a finančnými nástrojmi. Celkový objem na investície je 366 mil. eur v rokoch 2023 – 2027, teda pri integrovanej produkcii zvyšujeme podporu na hektár sadu z 900 eur na 1 400 eur.
 
V tomto školskom roku pokračuje aj Školský program, v rámci ktorého ovocinári dodávajú čerstvé ovocie do škôl. Vďaka programu dostávajú tisíce žiakov produkty našich sadov, pestujú zdravé stravovacie návyky a konzumujú vitamíny v ich prirodzenej forme.
(19:44, P. Goriščák, health.gov, mpsr, ec.europa.eu) 
Diskusia
Pridať komentár