VIDEO | Prvá komunitná škola založená tromi matkami – Bardejovčankami

3315x
06. November 2021
Tento článok bol uverejnený v našich novinách 
Prvá komunitná škola založená tromi matkami – Bardejovčankami
 Pozrite si videoreportáž
 
Komunitnú školu Aves zastrešuje občian­ske združenie Aves Education, o.z. založené tromi matkami – Bardejovčankami. Aves je prvá komunitná škola v Bardejove, ktorá vzišla z potrieb rodičov a snahy odborníkov o využívanie inovatívnych prístupov pri vzdelávaní, výchove a rozvoji detí, s dôra­zom na zdravý hodnotový, emocionálny a sociálny vývin.
 
Komunitná škola Aves funguje ako orga­nizovaná forma domáceho vzdelávania – vzdelávacia skupina. Je modernou alter­natívou klasickej školy.
 
Dodržiava Štátny vzdelávací program a jej kmeňovou školou je ZŠ s MŠ Ľubovec pri Prešove, to znamená, že deťom táto škola vystaví aj vysvedčenie.
 
V tejto kmeňovej škole sú deti každý pol­rok preskúšavané a prezentujú v nej port­fólio, ktoré si počas školského roka tvoria. V Avese budú mať deti klasické vysvedčenie doplnené aj o slovné hodnotenie a učite­lia počas celého roka pracujú na vzájomnej spätnej väzbe s deťmi.
 
Bezpečné prostredie pre všetky deti
 
Cieľom Komunitnej školy Aves je vytvoriť bezpečné prostredie, kde sa deti budú cítiť dobre a kde budú radi chodiť. Priestor školy vplýva na deti a učiteľov, na zdravie, psychiku a celkovú pohodu, preto je trieda dizajnovaná tak, aby každé dieťa cítilo, že v nej má svoje miesto, že je tam prijaté a zároveň, aby pros­tredie aktivizovalo k učeniu.
 
 
V triede sa nachádza triedna knižnica, oddy­chová zóna. Vyučovanie však často prebieha v exteriéri, na chodbe, v záhrade, v prírode, pri rieke, či v kúpeľoch.
 
Deň sa začína ranným kruhom a poobedňajší klub detí je prirodze­nou súčasťou školy, kde si žiaci upevňujú učivo daného dňa a doma majú voľný čas s rodičmi.
 
Maximálne pätnásť detí v triede
 
Škola by nemala plniť len funkciu výučby aka­demických poznatkov, preto v Avese chceme rozvíjať u detí životné zručností a pravidlá, ako napríklad priateľstvo, spoluprácu, rieše­nie problémov, aktívne počúvanie, odvahu, zodpovednosť, či kritické a tvorivé myslenie.
 
Chceme sa riadiť pravidlami ako pravdivosť, rešpekt, vďačnosť a vzájomná úcta. Komunitná škola Aves je škola rodinného typu, kde bude v triede maximálne 15 detí, teda dostatočný priestor na rešpektujúci a individuálny prístup.
 
 
Cieľom vyučovacieho procesu v Ko­munitnej škole je podpora vnútornej motivácie detí spoznávať svet, budo­vať zdravé sebavedomie a sebadôveru. Deti sa zároveň učia prezentovať svoje poznatky, ale dôraz sa kladie aj na praktické činnosti, kde si žiaci rozvíjajú manuálne zručnosti.
 
Spolupráca učiteľ - rodič
 
V Avese učiteľ nie je len sprostredkovateľom informácií, ale je dieťaťu sprievodcom v celom výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň otvorene spolupracuje a komu­nikuje s rodičmi, keďže víziou je komunita, kde učiteľ, dieťa a rodič tvoria spolupracu­júci vzťahový trojuholník.
 
Škola pravidelne spolupracuje so psychológom a špeciálnym pedagógom. V Avese sa využívajú inovatívne metódy vzdelávania: blokové vyučovanie využíva­júce medzipredmetovú prepojenosť, pričom bloky predmetov a ich dĺžkaje prispôsobená aktuálnej schopnosti skupiny.
 
Matematika sa vyučuje Hejného metódou, píše sa nespojitým písmom Comenia Script a anglický jazyk má od prvého ročníka posil­nené bloky vo vyučovaní. Ďalej sa v Avese využívajú aj prvky daltonskeja montessori pedagogiky.
 
Dôležitosť kníh
 
Čítanie kníh a hodnotných textov je pre Komunitnú školu veľmi dôležité. Knihy sú deťom prístupné a neustále k dispozícii, pracujú s nimi počas vyučovacieho proce­su, ale využívajú sa aj vo voľných chvíľach.
 
Aby bol vyučovací proces obohatený o hmatateľné poznatky, cieľom je orga­nizovať časté malé výlety, exkurzie, návštevy múzeí, koncertov, divadielok a výstav, aj roz­víjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami. Pre žiakov sa organizujú workshopy s umelcami a hudobníkmi a diskusie s odborníkmi.
(18:07, Aves)
Diskusia
Pridať komentár