Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (4.12.2021)

890x
04. December 2021
Pavol Goriščák: Správy a zaujímavosti (4.12.2021)
Pavol Goriščák 
 
Lepšia participácia občanov na živote obce a v školských zariadeniach
 
Národná rada SR schválila novelu zákona o obecnom zriadení, ktorú podala skupina poslancov. Cieľom predmetného návrhu zákona je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach.
 
Predmetný návrh zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom.
 
 
Taktiež sa navrhuje, aby mládežnícky parlament mohli zriaďovať aj vyššie územné celky či jednotlivé organizácie samosprávy. Podľa predkladateľov návrh zákona reaguje na stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020, schválenú vládou Slovenskej republiky, ktorou sa zadefinoval strategický cieľ podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni.
 
Cieľom návrhu je zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti v obci, ale aj na školách.
 
Malo by ísť o orgány, ktoré budú samosprávne a politicky nezávislé, riadené a tvorené na občianskom princípe. Myslíme si, že prijatie tohto návrhu prispeje k rozvoju aktívneho občianstva už v rannom veku dospelosti života človeka.
 
Prostredníctvom najjednoduchších demokratických procesov už v detskom a adolescentnom veku dochádza k pochopeniu politického systému a následne štruktúry moci v štáte založenom na princípe bŕzd a protiváh.
 
 
V rámci zmeny zákona tak dôjde k zážitkovému učeniu mladých ľudí, kedy si reálne vyskúšajú, čo v praxi znamená demokracia, sloboda či samospráva. Návrh zákona zároveň reaguje na výzvy Výboru Organizácie spojených národov pre práva dieťaťa, aby Slovenská republika zlepšila participáciu detí na politických procesoch a politickej a občianskej angažovanosti.
 
Rovnako tak sa postupuje v zmysle záväzku vlády Slovenskej republiky stanovenom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 v kapitole Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako.
 
Zmena výkonu volebného práva
 
V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň. Prijatá právna úprava vychádza v ústrety voličom, ktorí sa tak v rovnaký deň a v rovnakom čase budú môcť zúčastniť oboch volieb do orgánov územnej samosprávy.
 
Očakávaným prínosom, okrem zvýšenej účasti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, je aj následné posilnenie mandátu volených zástupcov týchto orgánov. V súvislosti s konaním dvoch rôznych volieb v jeden deň bolo nevyhnutné pripraviť podmienky pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienky pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb.
 
 
Členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávnych krajov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a členovia okresných volebných komisií vo všetkých druhoch volieb doposiaľ nemali nárok na odmenu za výkon svojej funkcie, sa novelou zjednotil nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu.
 
Absencia odmeny za výkon funkcie člena vyššie uvedených volebných komisií spôsobovala problémy pri organizačnom zabezpečení volieb, a to najmä v súvislosti s obsadením predmetných volebných komisií jej členmi.
 
Zjednotila sa povinnosť volebných komisií všetkých stupňov, vrátane okrskových volebných komisií, zasielať zápisnicu o výsledku volieb volebnej komisii vyššieho stupňa elektronicky a listinné vyhotovenie, podpísané členmi volebnej komisie, doručiť orgánu príslušnému na úschovu volebných dokumentov z činnosti danej volebnej komisie v určenej lehote až po ukončení činnosti volebnej komisie. Ustanovila sa povinnosť starostovi obce zabezpečiť internetové pripojenie pre potreby okrskovej volebnej komisie.
 
Ustanovil sa spôsob preukazovania totožnosti voliča pri jednotlivých druhoch volieb, ustanovil sa postup oznámenia prekážky práva voliť spočívajúcej v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 
Pri delegovaní členov volebných komisií sa ustanovila povinnosť uvádzať v oznámení o delegovaní aj e-mailový a telefonický kontakt na člena volebnej komisie. Spresnila sa zodpovednosť a úloha odborných sumarizačných útvarov.
 
Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy sa zaviedla pre kandidáta bez politickej príslušnosti možnosť dať sa pri doručení kandidátnej listiny, resp. pri doručení vzdania sa kandidatúry, zastúpiť splnomocnenou osobou.
 
 
Spresnili sa limity nákladov na volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy v prípade, ak sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajú v jeden deň. Kontrola nad dodržiavaním transparentnosti volebnej kampane a ukladanie sankcií pre porušenie ustanovenia § 15 zákona o volebnej kampani sa prenáša na okresné úrady.
 
Vzhľadom na aplikačné problémy týkajúce sa preukazovania zodpovednosti za vedenie volebnej kampane kandidátom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície politických strán a politických hnutí vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu v čase, kedy je takúto činnosť zakázané vykonávať, sa ustanovila objektívna zodpovednosť tej politickej strany alebo koalície politických strán a politických hnutí, na kandidátnej listine ktorej je tento kandidát uvedený.
 
Dĺžka trvania „moratória“ pre vedenie volebnej kampane, uverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ako aj uverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve, sa zjednotila na 48 hodín predo dňom konania volieb.
 
Spresnil sa pojem volebný prieskum a ustanovil sa pojem volebná anketa a tiež sa ustanovuje postup, akým je možné v deň konania volieb vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit poll“.
 
 
Predlžuje sa subjektívna lehota na uloženie sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani, pretože v niektorých prípadoch nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní, z jedného roka na tri roky a objektívna lehota z troch rokov na päť rokov.
 
Ustanovila sa povinnosť pre banky a pobočky zahraničných bánk na požiadanie kandidujúcej politickej strany (vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy) alebo kandidáta (vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy) zriadiť osobitný platobný účet, na ktorom sú údaje bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a zobrazujú informácie v rozsahu ustanovenom zákonom o volebnej kampani - tzv. „transparentný účet“.
(17:30, P. Goriščák, NRSR)
Diskusia
Pridať komentár