Prešovská univerzita otvorila 26. akademický rok

790x
20. September 2022
Univerzity zápasia s finančným nedostatkom
 
Rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya
 
V historickej budove PKO Čierny orol prebehlo zhromaždenie pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii. Univerzita zastrešuje 8100 študentov zo 17-tich krajín a zápasí s historickou finančnou poddimenzovanosťou.
 
Tradične nechýbalo mnoho hostí
 
Otvorenie akademického roka sa na PU zvyčajne spája so slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci a študenti univerzity, ale i desiatky hostí z mimouniverzitného prostredia. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili  vystúpenia zástupcov pracovníkov a študentov PU.
 
Na otvorení akademického roku nechýbali osobnosti verejného života
 
Univerzita v zmysle platnej legislatívy pripravila na zaslanie Akreditačnej agentúre 205 študijných programov, z nich 80 bakalárskych, 67 magisterských, tri v spojenom prvom a druhom stupni a 55 doktorandských. Rovnako bolo upravených, či zosúladených trinásť odborov habilitačného a inauguračného konania. Na sklonku letného semestra prebehla príprava podkladov k periodickému hodnoteniu vedy. Oba procesy označil za dôležité a poďakoval za ich realizáciu rektor univerzity Peter Kónya.
 
Univerzity sú finančne extrémne poddimenzované
 
Podľa slov rektora sa vysoké školstvo počas troch desaťročí existencie nikdy nenachádzalo v takej ťažkej situácii. „S dlhodobo poddimenzovaným rozpočtom, drasticky zníženým o škrty z predchádzajúcich dvoch rokov nie je schopné čeliť ani súčasnej inflácii, nieto ešte perspektíve viac ako desaťnásobne vyšších cien energií. Energií, ktoré sú nevyhnutné pre výskum, chod laboratórií, vedeckých parkov, bežnú administratívnu prácu a samozrejme, najmä výučbu,“ zdôraznil.
 
Slávnostnú udalosť obohatila kultúrna vložka
 
Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR a poslankyňa PSK Viera Leščáková. Za zahraničné partnerské univerzity predniesol príhovor Jan B. Lášek, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Husitskej teologickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe.
 
Udržali počet študentov
 
Napriek pandémii a z nej plynúcich obmedzení sa Prešovskej univerzite podarilo udržať  stabilný počet študentov. V tomto akademickom roku univerzita dokonca zaznamenala o 15 % viac prihlášok na štúdium, než vlani. V minulom roku postúpila univerzita vo viacerých rebríčkoch hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti (napr. Scimago).
 
Na podujatí boli tradične odovzdané Ceny rektora
 
Univerzita pokračovala v rekonštrukcii exteriéru tzv. nového internátu, interiéru študentského domova na Námestí mládeže, realizácii nadstavby budovy Fakulty zdravotníckych odborov, či rekonštrukcii krytej plavárne. Podobne pozitívne univerzita vníma začiatok realizácie ekologického projektu zahŕňajúceho okrem iného revitalizáciu átrií a terasy spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu Vysokoškolského areálu (VŠA).
 
Udelili Ceny rektora
 
Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 29 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 12 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 14 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj 4 katedrové webstránky.
 
Ocenenia získali aj študenti, úspešne reprezentujúci univerzitu
 
Na PU študujú tisícky študentov zo 17-tich krajín
 
V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných takmer 8100 študentov. Uvedený počet však nie je konečný, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy výskumu športu SR požiadalo univerzity o umožnenie neskoršieho zápisu pre zahraničných študentov.
 
Do radov študentov sa okrem slovenských študentov zaradilo 1026 študentov zo 17 krajín, ako Bieloruská republika, Bulharská republika, Česká republika, Grécka republika, Grécka republika, Írsko, Kazašská republika, Maďarsko, Moldavská republika, Poľská republika, Rakúska republika, Ruská federácia, Salvádorská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Turecká republika  či Ukrajina. V rámci mobilitných programov má PU zapísaných študentov z Nemeckej spolkovej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzska, Talianska a Poľska.
(18:45, A. Polačková)
 
 
Diskusia
Pridať komentár