Komunitná nadácia koná v prospech 17 cieľov udržateľného rozvoja

1270x
19. Október 2022
Naliehavá téma súčasnosti má názov - Ciele udržateľného rozvoja
 
Súčasný svet okrem vojnových konfliktov sužujú aj ďalšie globálne ohrozenia, ako klimatické zmeny, chudoba, nezamestnanosť, neudržateľná výroba a spotreba a ďalšie.
 
Na odvrátenie, resp. eliminovanie týchto hrozieb bola členskými krajinami OSN prijatá v roku 2015 Agenda 2030 – Ciele udržateľného rozvoja. Ide o globálne výzvy pre ľudstvo opísané v 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.
 
Na príprave nových globálnych cieľov sa podieľali viaceré sektory spoločnosti: politici, podnikatelia, akademická verejnosť a zástupcovia mimo-vládneho sektora. Uskutočnilo sa viac než sto národných a tematických konzultácií na úrovni OSN. Celkovo bolo do trojročného procesu tvorby Cieľov zahrnutých až milión ľudí. Ďalších 10 miliónov ľudí sa zúčastnilo najväčšieho výskumu verejnej mienky v dejinách OSN („My World“). Slovo „udržateľnosť“ v názve cieľov znamená, že potreby ľudí v súčasnosti by mali byť napĺňané tak, aby neboli ohrozené budúce generácie.
 
Dobrý život pre všetkých 
 
Jedným z cieľov je napríklad zabezpečiť dobrý život pre všetkých ľudí vo svete bez toho, aby trpelo životné prostredie a aby bolo prehlbované poškodenie našej planéty vedúce ku klimatickej zmene. Práve klimatická zmena je jednou z najväčších globálnych výziev budúcnosti.
 
 
Pri takejto komplexnej a závažnej Agende je dôležité si uvedomiť, že globálne ciele nie je možné dosiahnuť bez zapojenia miestnych iniciatív, akcií a miestnych zainteresovaných strán – komunitných nadácií, organizácií, úradov, podnikov, médií, atď.
 
Komunitná nadácia Bardejov sa prihlásila k aktívnemu napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja a promovaní Cieľov širokej verejnosti, predovšetkým mladým ľuďom a miestnej samospráve, ktorá má na lokálnej úrovni najviac možností efektívne prispievať k ich napĺňaniu.
 
Literárna súťaž 
 
Pre študentov bardejovských stredných škôl sme pripravili krátku video – prezentáciu o Cieľoch udržateľného rozvoja a následne sme vyhlásili literárnu súťaž v napísaní eseje na tému – Ako by som naplnil niektorý z cieľov udržateľného rozvoja na lokálnej alebo globálnej úrovni?
 
Uzávierka predkladania prác je 24. október o 16:00 hod. na mailovú adresu: knbj@bardejov.sk. Autori piatich najlepších prác budú odmenení finančnými cenami.
 
Obyvatelia Bardejova sa v týchto dňoch môžu zapojiť do elektronického hodnotenia architektonických návrhov využitia resp. zatraktívnenia verejných priestranstiev na 5 miestach Bardejova. Architektonické návrhy sú výsledkom 4-dňového medzinárodného architektonického workshopu a spolupráce komunitnej nadácie a Mesta Bardejov.
 
Link na hodnotenie predložených návrhov: https://knbj.sk/uvedomela-a-inkluzivna-komunita/
 
Aktivít a spôsobov ako sa zapojiť do napĺňania Cieľov trvalo-udržateľného rozvoja a eliminovať svojím konaním globálne ohrozenia života na Zemi je veľa.
 
Zamyslíme sa, prosím, ako by sme chceli prispieť aj my k ozdraveniu a trvalej udržateľnosti života na našej, ešte stále, zelenej planéte.
 
Pri tejto príležitostí vám predstavujeme 17 cieľov udržateľného rozvoja v ich najpoužívanejšom formáte – prostredníctvom ikon.
 
 
Všetky vyššie uvedené aktivity mohla nadácia uskutočniť vďaka získanému grantu od Nadácie Charlesa S. Motta prostredníctvom Akadémie na rozvoj filantropie v Poľsku.
(11:00, J. Jarina, Komunitná nadácia Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár