Zrealizované projekty vo Sveržove

1395x
26. Október 2022
Urobilo sa aj nad očakávanie
 
Vážení občania, drahí Sveržovčania!
 
Keď sme začínali v roku 2018 nové volebné obdobie, predložil som Vám návrh programu, čo by bolo treba v obci v rokoch 2018-2022 zrealizovať. Netušil som, s akými prekážkami sa budeme počas štyroch rokov stretávať. Po uplynutí štvorročného obdobia si niektorí z vás budú klásť otázky, čo sa mohlo ešte urobiť aj viacej, alebo toto sa neurobilo. Môžem konštatovať, že urobili sme ďaleko, ďaleko nad očakávanie aj v porovnaní s inými obcami v okolí či v okrese. Vy zhodnoťte, aké to bolo volebné obdobie. Ja za seba môžem povedať, že nad očakávanie úspešné. Veď posúďte sami.
 
Stručný prehľad aktivít:
 • Chodník okolo hlavnej cesty cez obec v celkovej dĺžke cca 600 m zrealizovaný. Projekt bol realizovaný s podporou MAS.
 • Čistiareň odpadových vôd pre obec Sveržov a Tarnov - postavená, odskúšaná, čaká sa na kolaudáciu a spustenie. Plánovaný termín do 31.12.2022. Investícia VVS a. s. Košice.
 • Cesta na cintorín ECAV a vybudovanie parkovacích plôch za Domom nádeje - zrealizované.
 • Kultúrny dom: doplnili sme nové kúrenie, urobila sa klimatizácia sály kultúrneho domu, nová chladiaca miestnosť, nové kuchynské zariadenie v kuchyni (nový plynový sporák, plynová stolička, nová elektrická trojrúra, zrekonštruovali a upravili sme WC. Zadná miestnosť bola upravená pre seniorov).
 • Kamerový systém v obci - zrealizované, roku 2021 doplnené o dve kamery v areáli školy. Celkovo je v obci teraz nainštalovaných 7 kamier so záznamom.
 • Detské ihriská - areál školy: rekonštrukcia asfaltového ihriska, doplnenie vonkajšieho cvičiska + postavený nový altánok a oprava pôvodných skladov pri ZŠ, výstavba chodníka okolo ihriska ku ZŠ.
 • Cesta cez obec - miestna komunikácia od osady ku ZŠ – bola nám schválená žiadosť vo výške 211 411,33 € oprávnených výdavkov, ktoré sa musia vyčerpať do 11/2023.
 • Cyklotrasa - projekt Cyklochodník v obci Sveržov úsek č. 2- od nového mosta po starý most bol schválený finančný príspevok vo výške 78 092,66 €, začiatok výstavby 10/2022.
 • Projekt Eliminovanie bezpečnostných rizík na trase Tarnov - Gaboltov je zrealizovaný v časti Sveržov - Tarnov rok 2022 - realizácia cez finančné zdroje SÚC PSK.
 • Zrekonštruovaný most nad obcou a pokračovanie rozšírenia cesty na trase Sveržov Gaboltov: práce by sa mali zrealizovať 10/ 2022 - finančné zdroje SÚC PSK.
 • Zastávky pri novom moste, nástupišta a odbočovacie pruhy zrealizované, po dokončení chodníkov boli zastávky dokončené.
 • Zlegalizovanie križovatky hlavná cesta - nový most: zrealizované počas výstavby rozšírenia cesty.
 • Preloženie dopravných značiek začiatok a koniec obce: zrealizované.
 • Pozemky Pod Heľbartom - zrealizovaný predaj.
 • Prestavať staré plechové sklady – sú presunuté pre potreby obce.
 • Ukončenie obdobia udržateľnosti projektu Komunitné centrum.
 • Ukončenie obdobia udržateľnosti projektu Verejné osvetlenie.
 • Kontrola a pre financovanie projektu rekonštrukcie Materskej školy.
Zrealizované projekty navyše oproti volebnému programu:
 • Vysokorýchlostný optický internet v celej obci vedený vzduchom - zrealizované + začiatok položenia chráničiek „pod zem“ na uloženie optických káblov pre budúcich prevádzkovateľov, aby nedochádzalo k rozkopávaniu pozemkov.
 • Vybudovanie parkovacích plôch za Domom nádeje - zrealizované, v budúcom roku 2023 z dotácie bude táto plocha vyasfaltovaná.
 • Oplotenie cintorína ECAV a kostola sv. Martina - zrealizované s podporou PSK.
 • Pomoc pri vybudovaní bezbariérového vstupu a prekrytia schodov pri kostole ECAV a pri prestavbe liturgických priestorov a sakristie v kostole ECAV, podpora PSK v obidvoch projektoch+ finančné zdroje cirkevného zboru ECAV.
 • Pamätník obetiam holokaustu a obetiam I. sv. vojny v parku pred obecným úradom, financovaný s podporou PSK.
 • Pamätník pre nenarodené deti a deti prvého učiteľa a notára - s finančnou podporou PSK.
 • Obloženie skladov dreveným obkladom, ktoré oddeľujú amfiteáter - realizované s finančnou podporou PSK.
 • Základná škola: Zrealizovaná prístavba ku starej škole, nové WC pre žiakov, pre učiteľov, celková rekonštrukcia celej školy, nové stierky v celej budove, nové maľby, osobitne zriadený školský klub detí a priestor na telesnú výchovu, možnosť vyučovania hry na klavír, preloženie starých skladov, postavenie nového veľkého altánku za školou a jedného malého altánku pred školou.
 • Studňa pre hasičský šport a zalievanie jabloňovej záhrady, úprava hasičského areálu pre kvalitnejšie možnosti tréningu na súťaže, osvetlenie trate- realizácia s podporou Stavebnej spoločnosti Baumann Slovakia s.r.o. a DHZ Sveržov.
 • Nové auto pre DHZO a DHZ Peugeot Boxer v marci 2020, auto je v bezplatnej výpožičke a po skončení výpožičky by malo prejsť do majetku obce, tak ako aj IVECO Daily a protipovodňový vozík.
 • Postavená garáž pre nové auto + skladovacie priestory pre hasičský šport, a skladovacie priestory obce - realizované s finančnou podporou VÚC.
 • Automatický defibrilátor (AED prístroj) je umiestnený v budove obecného úradu, dostali sme to ako dar, obec zakúpila len skrinku, všetci zamestnanci obce boli preškolení na jeho použitie.
 • Úprava koryta - niektoré časti zrealizované - koryto potoka upravené.
 • Výstavba oddychovej zóny pod záhradou Janka Knapa č.d. 67 realizácia s finančnou podporou PSK, posilňovacie stroje preložené od MŠ.
 • Výstavba altánku nad pieskoviskom v areáli MŠ, zväčšenie vonkajších hracích priestorov.
 • Zaviedli sme spolu s KC separovaný zber v osade, čím sa nám darí lepšie spĺňať podmienky separácie odpadu a okolie okolo ich bytov je čistejšie a zdravšie.
 • Oprava - rekonštrukcia kaplnky Sedembolestnej, pomohli sme svojou troškou udržať toto dôstojne miesto na zastavenie sa a relax či už pre domácich, alebo turistov.
 • Výstavba nového chodníka a to od kaplnky Sv. J. Krstiteľa po novú zastávku pri novom moste. (Obidve stavby chodníka boli ukončené skolaudované odkontrolované časť financií / za vetvu I a/ už nám bola vrátená, na druhú časť čakáme refundáciu. Obidve stavby sú po kompletnej kontrole zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.)
Toto je veľmi stručný prierez splnených projektov a úloh za posledné štyri roky. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým pracovníkom Obecného úradu, ľuďom, čo pracujú na aktivačných prácach v našej obci, ktorí sa starajú o jej čistotu. Aj vďaka nim je naša obec vždy upravená. Moje poďakovanie patrí všetkým pracovníčkam v školstve, či materskej škole, v školskej jedálni, v základnej škole, v školskom klube detí. Vytvorili sme im, ale hlavne deťom, dobré podmienky na vzdelávanie, na predškolskú prípravu, v škole alebo v školskom klube. Verím, že je to aj k spokojnosti Vás rodičov.
 
 
Moje poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcovi starostu obce Milošovi Pangrácovi, bývalej hlavnej kontrolórke obce p. Vierke Tipulovej a terajšej hlavnej kontrolórke p. Marianne Tipulovej. Moje poďakovanie chcem vyjadriť aj zástupcom obidvoch našich farských spoločenstiev: Rím. kat. farskému úradu Mgr. Tomášovi Regešovi CSsR a jeho spolubratom a Farskému úradu ECAV v Zlatom a jeho správcovi p. Jaroslavovi Majerovi. Z organizácií, čo pôsobia v našej obci sú najaktívnejší naši seniori, naši hasiči a folklórny súbor Matičiar. Moje poďakovanie patrí dlhoročnej, dnes už bývalej predsedníčke Jednoty dôchodcov vo Sveržove p. Márii Tipulovej, predsedovi dobrovoľných hasičov Jankovi Tipulovi a veliteľovi Robertovi Foľtovi, ako aj predsedovi MO MS a vedúcemu FS Matičiar, Mgr. Jánovi Kalistovi. Príkladne reprezentujú a propagujú našu obec nielen doma, ale aj za hranicami našej obce či Slovenska.
 
Vážení občania, drahí Sveržovčania, máme za sebou volebné obdobie, ktoré bolo tak trošku nezvyčajné. Od začiatku marca 2020 sme žili v strachu a v neistote. Celý svet, celé Slovensko, aj našu obec, postihol COVID 19. Skúška, na ktorú nebol nikto pripravený, ani my nie, nás všetkých preverila. Prišli sme o svojich blízkych a drahých. Aj napriek tomu môžem konštatovať, že toto volebné obdobie sme, aj vďaka Vám všetkým, zvládli k maximálnej spokojnosti. Treba mať ale na zreteli, že skoro dva roky sme pracovali v obmedzenom režime, sťažilo to prácu či už pri výstavbe čistiarne odpadových vôd, či prácu aj iným organizáciám a to nielen v obci. Keď sa už zdalo, že bude pokoj, vypukla nezmyselná vojna na Ukrajine. V jej začiatkoch, ale aj počas nej ste ukázali svoju tvár, tvár ľudskosti, tolerancie a nezištnej pomoci. Ukázali ste, že ľudskosť, človečina Vám nie je ľahostajná.
 
Patrí Vám veľká vďaka za Vašu dôveru, ústretovosť a pomoc pri realizovaní našich spoločných záujmov a cieľov. Výsledkom je úspešne sa rozvíjajúca naša obec - obec, kde sa dobre žije všetkým generáciám bez rozdielu. 
(11:34, Objednávateľ: Pavol Ceľuch, Sveržov 104, 086 02 Gaboltov, Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov, IČO:53092503)
Diskusia
Pridať komentár