„Skryté oddelenie“ v knižnici s regionálnym významom

1479x
01. December 2022
Fond regionálnych dokumentov
Kartotéka bibliografických záznamov (ilustračné foto)
  
V knižnici sa nachádzajú aj oddelenia o ktorých ľudia vedia menej alebo možno ani nevedia, aká činnosť sa na danom oddelení vykonáva. Jedným z nich je aj Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry. Na začiatok trochu teórie a histórie o význame pojmu bibliografia.
 
Termín „bibliografia“ je gréckeho pôvodu. Skladá sa z dvoch slov: biblos, pôvodne označovalo blanu na písanie, neskôr knihu, a grafein znamená písať. Pôvodne, v starom Grécku, sa takto označovali pisárske práce, najmä opisovanie kníh. Do vynájdenia kníhtlače Johannom Gutenbergom v 15. storočí sa knihy opisovali ručne a opisovačov kníh nazývali bibliografmi. Často takto označovali aj pisárov žalôb pri súde a tlačiarov.
 
Až po vynájdení kníhtlače, ktoré prinieslo obrovský rozvoj tlačenej produkcie, termín bibliografia sa začal používať na označenie popisovania kníh, ktorého výsledkom je zoznam kníh alebo bibliografia. Zostavovanie zoznamov kníh – bibliografií podmieňovalo neustále rastúce množstvo kníh, ktoré sa stávalo neprehľadným. Bibliografia vznikla ako pomôcka pri orientácii v knižnom bohatstve. Termín bibliografia vo význame zoznamu kníh prvý raz použil v 17. storočí zakladateľ francúzskeho knihovníctva Gabriel Naudé v spise Bibliographia politica a Luis Jacob de Saint-Charles v diele Bibliographia Gallica universalis.
 
Vytváranie zoznamov kníh 
 
Bibliografia je slovo viacvýznamové. V súvislosti s prácou na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry ide o označenie praktickej bibliografickej činnosti, pod čím rozumieme zostavovanie a využívanie zoznamov článkov, kníh, štúdií a podobne.
 
 
Hlavnou náplňou práce na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry je získavať, zhromažďovať, spracovávať, sprístupňovať a archivovať regionálne dokumenty rôznej typológie (knihy, monografie, jubilejné publikácie, zborníky, bulletiny, historické dokumenty, regionálne periodiká, školské časopisy, miestne regionálne tlače ako aj drobné regionaliká) vydávané na území regiónu Bardejov s cieľom poskytovať a sprístupňovať ich používateľom knižnice.
 
Obsah regionálnej bibliografie je vymedzený hľadiskom:
  • obsahovým, t.j. dokumenty ktorých obsahom je čiastočne alebo úplne príslušný región (jav, udalosť, vec, osoba)
  • územným, t.j. všetky dokumenty vydané na území regiónu, ktoré nie sú predmetom národnej bibliografie 
  • personálnym, t.j. dokumenty a informácie o osobnostiach, ktoré v regióne žili a pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia a určitým spôsobom ovplyvňujú príslušný región a tiež literárne diela, ktorých autorom je regionálna osobnosť
Okresná knižnica Dávida Gutgesela tohto roku oslavuje 70. výročie jej založenia. Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry sa zriadilo v roku 1964.
 
V tomto období ide o spracovávanie bibliografických kartoték, ktoré doplňovali katalógy knižnice. Išlo o zbierku bibliografických záznamov na lístkoch rovnakej veľkosti roztriedených podľa rôznych hľadísk (systematicky, tematicky, podľa mien autorov, názvov atď.)
 
V polovici 70. rokov v rámci spolupráce s ŠVK v Košiciach a Prešove a okresnými knižnicami východného Slovenska sa začala excerpovať regionálna tlač, vydávali sa bibliografie a od roku 1976 sa začala spracovávať a vydávať bibliografická ročenka – Bardejovský okres v tlači. Zavedením prvého knižnično-informačného systému BIBLIS sa v r. 1992 začalo budovanie bibliografickej článkovej regionálnej databázy v elektronickej podobe. Tento systém sa používal do októbra 2004, vymenil ho knižnično-informačný systém VIRTUA a od septembra r. 2020 knižnično-informačný systém DAWINCI.
 
Elektronická databáza bibliografických záznamov (KIS DAWINCI) 
 
Regionálny fond archivuje: Kultúrny spravodaj, Spravodaj Bardejova, Podduklianské noviny, Bardejovské novosti, občasníky vydávané v obciach Zborovčan, Raslavické noviny, Lenartovčan a pod. viac na www.gutgesel.sk.
 
Vo fonde regionálnej literatúry sa dnes nachádza 712 regionálnych dokumentov a v on-line katalógu knižnice je spracovaných 26 102 bibliografických záznamov týkajúcich sa okresu Bardejov.
 
Poďakovanie za dlhoročnú prácu 
 
Na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sa vymenili viacerí pracovníci. Ja na tomto oddelení pracujem niečo vyše roka a touto cestou by som sa chcela poďakovať mojej predchodkyni Ľudmile Matuševskej, ktorá ma „zasvätila“ do tajov spracovávania bibliografie a aj v súčasnosti, keď už je na dôchodku, mi veľmi rada pomôže, ak potrebujem poradiť. Pracovala na oddelení 34 rokov a zanechala po sebe kvalitný regionálny fond a kvalitnú prácu, z ktorej dnes môžem čerpať pri poskytovaní informácií používateľom, či záujemcom o históriu nášho okresu.
 
Zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí má upozornia na knihu, prípadne iný dokument, ktorý sa týka nášho regiónu. Ďakujem tiež starostom obcí, ktorí sú ochotní darovať publikácie či obecné občasníky do knižnice a tak sa podieľať na budovaní fondu regionálnej literatúry.
 
Fond regionálnych dokumentov je významným zdrojom faktografických a bibliografických informácií o okrese Bardejov. Získavaním, spracovaním a uchovávaním fondu regionálnych dokumentov knižnica plní dôležitú archívnu funkciu. Zveľaďujme ho spolu.
 
Ak v knižnici uvidíte knihovníka s ceruzkou v ruke čítať noviny a časopisy, tak nerobí „cenzúru“, ale vykonáva monitoring tlače, ktorý je jeho náplňou práce. 😉
(10:55, Zuzana Jančuvová, bibliografia@gutgesel.sk)
Diskusia
Pridať komentár