Kontrolný deň na Dlhom rade a na Vinbargu v Bardejove

1669x
27. Máj 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ), projektanti i zhotovitelia jednotlivých stavebných diel absolvovali ďalší kontrolný deň zameraný na obhliadku a následnú špecifikáciu financovania nákladov „prác naviac“ na niektorých stavebných projektoch, ktoré samospráva realizuje v drvivej väčšine z mimorozpočtových zdrojov (o oprávnenosti konania takýchto kontrolných dní sme písali na inom mieste).
 
Projekt zníženia energetických nákladov budovy Okresného úradu v Bardejove
 
Projekt v hodnote cca 1,2 milióna eur je vo finálnej fáze: jeho ukončenie je predpokladané na jún tohto roka. Práce naviac sú predbežne vyčíslené na cca 80 tisíc eur, z nich väčšina zahŕňa práce súvisiace so sanáciou podkrovných priestorov a strechy, v menšej miere s výmenou elektrických sietí, systému vytápania budovy a dokončovacích drobných stavebných úprav.
 
Podľa slov odborníkov na verejné obstarávanie je rozsah týchto prác v súlade so zaužívanou praxou: zvyčajne sa totiž jedná o práce, ktoré nemožno v čase prípravy projektu predvídať (aktuálny stav sa zistí až po začatí samotnej realizácie projektu) a tvoria zhruba 10% všetkých nákladov.
 
Projekt rekonštrukcie plavárne ZŠ Vinbarg
 
V prípade tohto projektu sú práce naviac vyčíslené predbežne na sumu cca 50 tisíc eur. Treba podotknúť, že táto stavba sa začala realizovať ešte v minulom storočí, niekoľko pokusov ju „oživiť“ bolo začiatkom tohto, potom na dlho ustala a dostala sa do dezolátneho stavu.
 
Mesto na jej rekonštrukciu získalo zdroje z Úradu vlády, krajskej samosprávy a počíta aj s vlastnými zdrojmi. Práce naviac sa týkajú najmä technologických zariadení, ale aj nevyhnutnej kompletnej výmeny podhľadov (pôvodný projekt počítal iba s ich čiastočnou obnovou), ako aj ďalších drobných stavebných úprav a skúšobného naplnenia bazéna.
 
Zápisnice z kontrolných dní by poslanci mali dostať elektronickou poštou aj so špecifikáciou jednotlivých vynútených investícií.